Zespół ds. Zarządzania Nieruchomościami

§ 1.
Powołuje się Zespół ds. Zarządzania Nieruchomościami, zwany dalej "Zespołem", do spraw związanych z polityką gospodarowania nieruchomościami, zgodną z kierunkami zagospodarowania przestrzennego oraz kierunkami rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta Gdyni.

§ 2.
Pełnienie funkcji przewodniczącego Zespołu powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji - Andrzejowi Ryńskiemu.

§ 3.
Pełnienie funkcji zastępcy przewodniczącego Zespołu powierza się Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji - Krzysztofowi Kowieskiemu.

§ 4.
1.W skład Zespołu wchodzą:

1) Przedstawiciel Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni;
2) Przedstawiciel Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Urzędu Miasta Gdyni;
3) Przedstawiciel Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni;
4) Przedstawiciele Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni.
2. Członków Zespołu powołują kierownicy właściwych instytucji.
3. Przewodniczący Zespołu może każdorazowo zaprosić na posiedzenie Zespołu osoby, których kwalifikacje, wiedza lub doświadczenie mogą być przydatne w pracach Zespołu.

§ 5.
Zespół jest ciałem doradczym Prezydenta Miasta Gdyni w zakresie zarządzania nieruchomościami.

§ 6.
Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, który w szczególności:
1) zwołuje posiedzenia Zespołu, z własnej inicjatywy lub na umotywowany wniosek członka Zespołu;
2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;
3) planuje i organizuje pracę Zespołu, w tym ustala terminy i program kolejnych posiedzeń Zespołu, po rozpatrzeniu wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu bądź osoby trzecie;
4) może powierzać osobom wchodzącym w skład Zespołu wykonanie określonych zadali służących realizacji celów Zespołu.
5) może tworzyć grupy robocze z udziałem osób wchodzących w skład Zespołu oraz osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu;
6) zlecać wykonanie opracowań, analiz, raportów lub ekspertyz na potrzeby prac Zespołu.

§ 7.
Przewodniczący oraz członkowie Zespołu są obowiązani do zachowania bezstronności i poufności w związku z realizacją zadań związanych z przebiegiem prac Zespołu.

§ 8.
Posiedzenia Zespołu są protokołowane.

§ 9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 27.02.2018
Data udostępnienia informacji: 06.03.2018
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.03.2018 12:03 Korekta Michał Kowalski