Zespół ds. wdrożenia Cyfrowego Profilu Mieszkańca Gdyni

§ 1
Powołuje się Zespół ds. wdrożenia Cyfrowego Profilu Mieszkańca Gdyni, zwany dalej "Zespołem'', do spraw związanych z wdrożeniem oprogramowania umożliwiającego integrację wielu baz danych (m.in. ewidencje podatku od nieruchomości, rejestr zaświadczeń dla osób nie korzystających ze świadczeń lub dodatków, otwarte dane), poprzez stworzenie cyfrowego profilu mieszkańca.

§2
Pełnienie funkcji przewodniczącego Zespołu powierza się Wiceprezydentowi ds. Edukacji i Zdrowia - Bartoszowi Bartoszewiczowi.

§3
Pełnienie funkcji zastępcy przewodniczącego Zespołu powierza się koordynatorowi projektu wdrożenia integracji systemów zarządzania Bartłomiejowi Przybycielowi.

§4
1 W skład Zespołu wchodzą:
1) Artur Wentland - Naczelnik Wydziału Kadr i Szkoleń
2) Jerzy Przeworski - Naczelnik Wydziału Informatyki
3) Małgorzata Czaja - Samodzielne stanowisko ds. integracji systemów zarządzania
4) Ewa Kosakowska - Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji
5) Marek Łucyk - Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu
6) Włodzimierz Grzechnik - Naczelnik Wydziału Kultury
7) Rafał Kryściak - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Ochrony Danych Osobowych
8) Krystyna Przyborowska - Naczelnik Wydziału Edukacji
9) Roman Witowski - Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni
10) Rafał Duszewski - Naczelnik Wydziału Sprzedaży Zarządu Komunikacji Miejskiej
11) Krzysztof Czupreta - Rada Prawny Urzędu Miasta Gdyni
2. Przewodniczący Zespołu może każdorazowo zaprosić na posiedzenie Zespołu osoby, których kwalifikacje, wiedza lub doświadczenie mogą być przydatne w pracach Zespołu.

§ 5
Zespół jest ciałem doradczym Prezydenta Miasta Gdyni w zakresie wdrożenia Cyfrowego
Profilu Mieszkańca Gdyni

§6
Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, który W szczególności:
1) zwołuje posiedzenia Zespołu, z własnej inicjatywy lub na umotywowany wniosek członka Zespołu;
2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;
3) planuje i organizuje pracę Zespołu, w tym ustala terminy iprogram kolejnych posiedzeń
Zespołu, po rozpatrzeniu wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu bądź osoby trzecie;
4) może powierzać osobom wchodzącym w skład Zespołu wykonanie określonych zadań służących realizacji celów Zespołu.
5) może tworzyć grupy robocze z udziałem osób wchodzących w skład Zespołu oraz osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Wentland
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 06.03.2018
Data udostępnienia informacji: 16.03.2018
Ostatnia aktualizacja: 16.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.03.2018 12:02 Korekta Michał Kowalski