Zespół ds. realizacji projektu pn.: "Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni" oraz przyjęcia procedur wdrażania projektu

Zarządzeniem nr 6073/17/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25 kwietnia 2017 r. powołuje się zespołu ds. realizacji projektu pn.: "Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni" oraz przyjęcia procedur wdrażania projektu.

1. Powołuje się Zespół ds. realizacji projektu pn.: "Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni", złożony z pracowników szesciu komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Gdyni:

1) Wydzialu lnwestycji (Ul),
2) Wydzialu Budzetu (KB),
3) Wydzial Komunikacji Spolecznej i lnformacji (MM),
4) Wydzialu Projektów Rozwojowych (Rl),
5) Wydzialu Nadzoru Właścicielskiego (MN),
6) Zespolu Radców Prawnych (PRP),
oraz pracowników gminnej jednostki budżetowej - Gdyńskiego Centrum Sportu

2. W skład zespołu, o którym mowa wchodzą:
1) Pani Teresa Horiszna - naczelnik Wydzialu lnwestycji,
2) Pani Matgorzata Pabiś-Rzeniewicz - zastępca naczelnika Wydzialu lnwestycji,
3) Pani Joanna Niemyska - główny specjalista w Wydziale Inwestycji,
4) Pani Marlena Lewicka - główny specjalista w Wydziale Inwestycji,
5) Pani Dominika Wojtunik - inspektor w Wydziale Inwestycji,
6) Pani Wieslawa Szleszkowska-Zalewska - kierownik Referatu ds Rozliczeń Finansowych Projektów Unijnych w Wydziale Budżetu,
7) Pani Bożena Kot - inspektor w Referacie ds Rozliczefi Finansowych Projektów Unijnych w Wydziale Budżetu,
8) Pani Anna Grzelak - inspektor w Referacie Obslugi Finansowo-Księgowej w Wydziale Budzetu,
9) Pani Ewa Niedziałkowska - główny specjalista w Referacie Promocji w Wydziale Komunikacji Społecznej i lnformacji,
10) Pani Krystyna Borkowska - naczelnik Wydzialu Projektów Rozwojowych, pełnomocnik Prezvdenta Miasta Gdyni ds projektu,
11) Pan Boguslaw Gosz - inspektor w Wydziale Projektów Rozwojowych,
12) Pan Tomasz Szpinda - główny specjalista w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego,
13) Pani Aleksandra Maślińska - radca prawny,
14) Pan Emil Rojek - radca Prawny,
15) Pani Agnieszka Rzemek - koodynator Zespołu ds lnwestycji w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji Gdyńskiego Centrum Sportu,
16) Pani Joanna Szabłowska - koordynator Zespolu ds Zamówień Publicznych w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji Gdyńskiego Centrum Sportu,
17) Pani Matgorzata Buczma - starszy specjalista w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji Gdyńskiego Centrum Sportu,
18) Pani Anna Foltynowicz - referent w Dziale Finansowym Gdynskiego Centrum Sportu,
19) Pan Anna Labiak - radca prawny w Gdynskim Centrum Sportu,

3. Opis zadań dla każdej komórki organizacyjnej oraz jednostki budżetowej w zakresie realizacji projektu, pn.,
"Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni" stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenla.

4. Członkowie zespolu otrzymują wynagrodzenia wynikające z umów o prace oraz ewentualne dodatki specjalne zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Gdyni oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Gdyńskiego Centrum Sportu.

5. Zatwierdza sie następujące szczegółowe procedury realizacji projektu pn.: "Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowmi na terenie Gdyni":

1) Procedury zawierania umów dla zadań objętych projektem, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia, 2) Procedurę werlfikacji czy roboty, usługi i dostawy, za które jest dokonywana płatność dotyczące zadań realizowanych przez Wydział lnwestycji w ramach Projektu, zostaly rzeczwiście wykonane zgodnie z zawartą umową, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zaządzenia
3) Procedure przygotowania wniosków o płatność w ramach projektu, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do zarządzenia,
4) Procedurę przechowania, zabezpieczania i archiwizacii dokumentów związanych z realizacją projektu, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

6. Zobowiązuje się Dyrektora Gdyhskiego Centrum Sportu do podziału obowiązków związanych z realizacji zadania inwestycyjnego nr 4 pn.: Przebudowa zasklepionych boisk szkolnych przy ul. Wolności w Gdyni, wskazanych w załączniku nr 1 ust 2 oraz ustalenia procedury weryflkacji czy roboty, za które jest dokonywana płatność dotyczące zadania realizowanego przez Gdyńskie Centrum Sportu w ramach projektu pn.: "Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni", zostały rzeczywśscie wykonane zgodnie z zawartą umową.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 25.04.2017
Data udostępnienia informacji: 11.07.2017
Ostatnia aktualizacja: 11.07.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.07.2017 13:16 Korekta Michał Kowalski