Zespół do spraw monitorowania działań i prowadzenia sprawozdawczości z realizacji Programu Ochrony Powietrza dla aglomeracji trójmiejskiej na obszarze Miasta Gdyni

Zarządzeniem nr 14782/14/VI/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13 maja 2014 r.  powołuje się zespół do spraw monitorowania działań i prowadzenia sprawozdawczości z realizacji Programu Ochrony Powietrza dla aglomeracji trójmiejskiej na obszarze Miasta Gdyni.

Ustala się następujący skład zespołu:
1) Bartosz Frankowski - Wydział Środowiska, przewodniczący zespołu,
2) Dorota Dziecielska - Wydział Środowiska, członek,
3) Grzegorz Bierć - Wydział Architektoniczno-Budowlany, członek,
4) Grażyna Muszyńska - Wydział Budynków, członek,
5) Jerzy Kwiatek - Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, członek,
6) Anna Sobiczewska - Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, członek,
7) Hanna Górecka - Banasik - Sam. Referat ds. energetyki, członek,
8) Andrzej Pędziwiatr - Straż Miejska w Gdyni, członek,
9) Joanna Niemyska - Wydział Inwestycji, członek,
10) Anna Grabatel - Wydział Projektów Rozwojowych, członek,
11) Paweł Sągin - Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, członek.

Przewodniczący zespołu może zapraszać do udziału w spotkaniach zespołu:
1) osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w zakresie ochrony powietrza,
2) przedstawicieli instytucji i innych podmiotów zobligowanych w Programie Ochrony Powietrza dla aglomeracji trójmiejskiej do podjęcia działań naprawczych.

Do zadań poszczególnych członków zespołu należy:
1) udział w spotkaniach zespołu,
2) bieżące monitorowanie realizacji zadań ujętych w Programie Ochrony Powietrza dla aglomeracji trójmiejskiej w zakresie działania własnych komórek lub jednostek organizacyjnych,
3) formułowanie wniosków dotyczących realizacji Programu Ochrony Powietrza dla alomeracji trójmiejskiej w zakresie działania własnych komórek lub jednostek organizacyjnych, w tym niezbędnych zmian w jego zapisach,
4) opracowywanie cząstkowych sprawozdań merytorycznych z realizacji Programu Ochrony Powietrza dla aglomeracji trójmiejskiej w zakresie zadań związanych z funkcjonowaniem własnych komórek lub jednostek organizacyjnych i przekazywanie ich do Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni, w terminie do ostatniego dnia lutego każdego roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 13.05.2014
Data udostępnienia informacji: 11.09.2017