Zespół do spraw budynków mieszkalnych przy ul. A. Dickmana 18, 20, 22, 24, 26, 29, 30 w Gdyni

par 1
Działając na podstawie par 84 ust, 1 pkt. 3 ppkt" a) Zarządzenia Nr 4806/11/VI/S prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni, określam co następuje:

par 2
Wskazuję zadanie polegające na opracowaniu i wykonaniu planu likwidacji gminnych budynków mieszkalnych przy ul. A, Dickmana 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 oraz przeprowadzki mieszkańców ww. budynków do zapewnionych mieszkań zastępczych w latach 2011-2020, do realizacji na poziomie między wydziałowym Urzędu Miasta Gdyni oraz jednostek organizacyjnych Miasta.

par 3
Do realizacji działań służących opracowaniu i wykonaniu przywołanego wyżej planu, powołuje Zespół do spraw budynków mieszkalnych przy ul. A. Dickmana 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 w Gdyni w składzie:

1) Michał Guć Wiceprezydent Miasta Gdyni ds. innowacji - Przewodniczący Zespołu;
2) Katarzyna Gruszecka-Spychala, Wiceprezydent Miasta Gdyni ds. gospodarki - Z-ca Przewodniczącego Zespołu;
3) Aleksandra Markowska, Laboratorium Innowacji Społecznych;
4) Maciej Warszakowski, Laboratorium Innowacji Społecznych;
5) Agnieszka Jurecka, Laboratorium Innowacji Społecznych;
6) Michał Rusak, Laboratorium Innowacji Społecznych;
7) Łukasz Browarczyk, Laboratorium Innowacji Społecznych - Koordynator;
8) Jarosław Józefczyk, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni;
9) Barbara Korthals, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni;
10) Monika Książopolska, Miejski Ośrodek Pomocy Spolecznej w Gdyni;
11) Danuta Woźniak, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni;
12) lzabella Szefel, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni;
13) Anna Łepik, Wydział Spraw Społecznych;
14) Alina Możdżanowska, Wydzial Spraw Społecznych
15) Beata Brzostowska, Wydział Budynków;
16) Bogusław Laskowski, Wydział Budynków;
17) Tomasz Tokarczyk, Administracja Budynków Komunalnych nr 3;

2. Ustalam harmonogram prac zespołu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego pisma okólnego.

3. Ustalam regulamin pracy zespołu stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego pisma okólnego.

Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Miasta Gdyni oraz jednostek organizacyjnych Miasta, ktorzy poprzez wykonywane obowiązki mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na realizację zadań o których mowa w par 1, do:

1. dołożenia starań aby wszelkie sprawy, opinie, uzgoclnienia, decyzje dotyczące zadań były rozpatrywane w możliwie najkrótszym czasie, biorąc pod uwagę ich priorytetowy status;
2. niezwłocznego informowania koordynatora o wszelkich sprawach, które mogą mieć istotne znaczenie dla przygotowania i realizacji zadań;
3. niezwłocznego informowania koordynatora o spotkaniach organizowanych w Urzędzie Miasta Gdyni i poza nim, których ternatyka związana jest z zakresem zadań;
4. niezwłocznego przekazywania koordynatorowi, w zależności od sytuacji, oryginałów bądź kopii pism, których tematyka związana jest z zakresem zadań.

par 4
1. Wskazuje Laboratorium Innowacji Społecznych jako jednostkę odpowiedzialną za administrowanie i nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych mieszkańców budynków wskazanych w par1, w zakresie realizacji zadań wynikających z realizacji niniejszego pisma okólnego.
2. Zobowiązuje się Wydzialy Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta do przekazania informacji niezbędnych, do realizacji zadania wskazanego w par 1 niniejszego pisma.
3 Powierzenie przetwarzania danych osobowych między Wydziałami Urzędu Miasta oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta, a Laboratorium Innowacji Społecznych, następować będzie na podstawie art. 31 ust 2a, wyłącznie w celu wykonania zadania polegającego na opracowaniu i wykonaniu planu likwidacji grninnych budynków mieszkalnych przy ul. A. Dickmana 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 oraz przeprowadzki mieszkańców ww. budynków do zapewnionych mieszkań zastępczych w latach 2017-2020 - z wyłączeniem danych, o których mowa w art.27 ustawy zdnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.922).
4 Wszystkie osoby jednostki wskazane w par 2 ust. 1, zobowiązują do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami w tym, z ustawą z dnia 29 sierpnia 1991 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz,U. z 2016 r. poz.922) oraz z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r ., nr 100, poz. 1024).
5, Wszystkie osoby i jednostki wskazane w par 2 ust. 1, zobowiązuję do podjęcia działań służących zachowaniu tajemnicy służbowej poufności danych osobowych przetwarzanych w ramach pracy Zespołu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 12.09.2017
Data udostępnienia informacji: 09.10.2017