Społeczna Rada ds. Rodziny i Dziecka

§ 1.Powołuje się Społeczną Radę ds. Rodziny i Dziecka, zwaną dalej Radą.

§ 2. W skład Rady wchodzą przedstawiciele organizacji działających na rzecz rodziny:
1. Pełnomocnik prezydenta miasta Gdyni ds. rodziny
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - dyrektor lub osoba przez niego wskazana
3. Gdyńskie Centrum Zdrowia - dyrektor lub osoba przez niego wskazana
4. Zarząd Dróg i Zieleni - dyrektor lub osoba przez niego wskazana
5. Młodzieżowy Dom Kultury - dyrektor lub osoba przez niego wskazana
6. Wydział Edukacji - naczelnik lub osoba przez niego wskazana
7. Wydział Kultury - naczelnik lub osoba przez niego wskazana
8. Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni - dyrektor lub osoba przez niego wskazana
9. Laboratorium Innowacji Społecznych - dyrektor lub osoba przez niego wskazana
10. Referat Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości - naczelnik lub osoba przez niego wskazana
11. Wydział Spraw Społecznych - naczelnik lub osoba przez niego wskazana
12. Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji - naczelnik lub osoba przez niego wskazana
13. Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych - dyrektor lub osoba przez niego wskazana
14. Straż Miejska w Gdyni - komendant lub osoba przez niego wskazana

§ 3. Pełnienie funkcji przewodniczącego Rady powierza się pełnomocnikowi prezydenta miasta Gdyni ds. rodziny.

§ 4. Rada jest ciałem doradczym prezydenta miasta Gdyni w zakresie opiniowania i zgłaszania spraw dotyczących polityki rodzinnej miasta.

§ 5. Posiedzenia Rady zwoływane są przez przewodniczącego przynajmniej raz na kwartał w
siedzibie Urzędu Miasta Gdyni.

§ 6. Rada działa w oparciu o poniższy regulamin:
1) posiedzenia Rady są protokołowane,
2) sekretarzem jest pracownik referatu Biuro Prezydenta
3) posiedzenia Rady odbywają się przynajmniej raz na kwartał w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni,
4) z każdego posiedzenia sekretarz przygotowuje protokół przekazywany do członków Rady do siedmiu dni od dnia posiedzenia,
5) w zależności od potrzeb w posiedzeniach Rady uczestniczą osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady,
6) zmiany składu Rady i powołania nowych członków dokonuje prezydent na wniosek Rady,
7) udział osób trzecich w posiedzeniach Rady wymaga zgody przewodniczącego,
8) obsługę administracyjną Rady prowadzi referat Biuro Prezydenta
9) dokumentacja Rady przechowywana jest przez Referacie Biuro Prezydenta.
10) czynności wykonywane przez członków Rady nie będących pracownikami Urzędu Miasta Gdyni mają charakter społeczny.
11) protokół archiwizowane są przez referat Biuro Prezydenta.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się referatowi Biuro Prezydenta.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 03.10.2017
Data udostępnienia informacji: 09.10.2017
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.10.2017 12:46 Korekta Michał Kowalski
09.10.2017 10:43 Korekta Michał Kowalski