Rada ds. Sportu

Powołuje się Radę Sportu stanowiącą zespół inicjujący, konsultacyjny i opiniodawczy w sprawach dotyczących organizacji i koordynacji działań w zakresie kultury fizycznej, zwaną dalej Radą.

W skład Rady wchodzą:

1) przedstawiciele organizacji pozarządowych:

a) Agnieszka Bibrzycka - Gdyńskie Towarzystwo Koszykówki;
b) Tomasz Bobryk - Stowarzyszenie Inicjatywa "Arka";
c) Przemysław Czoków - Klub Sportowy "Delfin";
d) Tomasz Kożuchowski - Uczniowski Klub Sportowy "Chylonia";
e) Radosław Maślak - Stowarzyszenie Klub Sportowy "Biegamyrazem.pl".

2) przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdyni:
a) Marek Łucyk wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju, pełniący funkcję Przewodniczącego Rady;
b) Joanna Zielińska - Pełnomocnik prezydenta miasta Gdyni ds. kultury fizycznej i sportu;
c) Jarosław Kłodziński - Przewodniczący Komisji Sportu Rady Miasta Gdyni;
d) Rafał Klajnert - Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu;
e) Przemysław Dalecki - Zastępca Dyrektora Gdyńskiego Centrum Sportu;
f) Paweł Brutel - Zastępca Dyrektora Gdyńskiego Centrum Sportu;
g) Marek Prusak - Dyrektor Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni;
      h) Marek Ambrosiewicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 28 w Gdyni.


REGULAMIN DZIAŁANIA RADY SPORTU

§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zakres działania, skład i zasady powoływania członków Rady Sportu, tryb jej pracy oraz sposób zwoływania posiedzeń i podejmowania rozstrzygnięć, zwanej dalej Radą
2. Rada działa na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie oraz niniejszego Regulaminu.

§2
Przedmiot i zakres działania
1. Rada jest organem inicjującym, opiniodawczym i konsultacyjnym Prezydenta Miasta Gdyni w sprawach z zakresu kultury fizycznej.
2. Do zadań Rady należy w szczególności:
1) opiniowanie:
a) projektu strategii rozwoju gminy w zakresie kultury fizycznej;
b) projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej;
c) projektów uchwał Rady Miasta Gdyni dotyczących rozwoju kultury fizycznej oraz tworzenia warunków rozwoju i finansowania sportu;
d) programów rozwoju bazy sportowej na terenie Gdyni, w tym w szczególności projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej;
e) projektów programów współpracy Gminy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność, w części dotyczącej zadań z zakresu kultury fizycznej;
f) planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych na terenie Gdyni, dofinansowywanych z budżetu miasta;
2) inspirowanie działań w sferze ogólnie pojętej kultury fizycznej oraz pomocy w ustalaniu programów imprez, których organizatorem lub współorganizatorem jest Miasto Gdynia,
3) podejmowanie współpracy z towarzystwami kultury fizycznej, stowarzyszeniami, związkami i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie kultury fizycznej,
4) diagnozowanie potrzeb społeczności lokalnej z zakresu sportu oraz prowadzenie działań w celu ich zaspokajania,
5) dokonywanie bieżących analiz imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych w Gdyni,
6) propagowanie inicjatyw i przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych w mediach.

§3
Organizacja i zasady działania Rady
1. Rada składa się z 13 członków powoływanych i odwoływanych przez Prezydenta Miasta Gdyni, z zastrzeżeniem ust. 5.
2. W skład Rady wchodzi:
1) pięciu członków stanowiących przedstawicieli organizacji pozarządowych wybieranych podczas wyborów odbywających się w ramach Gdyńskiego Forum Pozarządowego;
2) Wiceprezydenta Miasta Gdyni ds. rozwoju
3) Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu;
4) Pełnomocnik prezydenta miasta Gdyni ds. kultury fizycznej i sportu;
5) Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Komisji Sportu Rady Miasta Gdyni;
6) Dwóch Zastępców Dyrektora Gdyńskiego Centrum Sportu;
7) Dyrektor Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni.
8) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 28 w Gdyni.

3. Rada Sportu powoływana jest zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje do czasu powołania przez Prezydenta Miasta Gdyni nowego składu Rady.
4. Członkowie Rady wykonują swoje funkcje społecznie. Za udział w posiedzeniach nie przysługuje wynagrodzenie, ani też rekompensata za utracone zarobki.
5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Radzie członka będącego przedstawicielem organizacji pozarządowych jego miejsce zostaje nieobsadzone.
6. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Prezydent Miasta Gdyni.
7. Przewodniczącego Rady powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Gdyni.
8. Rada wybiera i odwołuje ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Wybór i odwołanie Wiceprzewodniczącego i Sekretarza następuje zwykłą większością głosów.
9. Przewodniczący organizuje i kieruje pracą Rady, w szczególności przygotowuje oraz prowadzi jej posiedzenia oraz reprezentuje Radę na zewnątrz.
10. Wiceprzewodniczący Rady zastępuje Przewodniczącego podczas jego nieobecności.
11. Sekretarz Rady sporządza protokoły z jej posiedzeń.
12. Posiedzenia rady zwoływane są przez Przewodniczącego i odbywają się w miarę potrzeb, Jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
13. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady podając proponowany porządek obrad lub zakres problemów mających być przedmiotem obrad.
14. O terminie wosiedzenia Rady jej członkowie powiadamiani są listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Przewodniczącego nie później niż w terminie 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
15. Rada jest zobowiązana zająć się sprawami przedłożonymi przez Prezydenta Miasta Gdyni i Radę Miasta Gdyni.
16. Przewodniczący lub z Jego upowazmema Wiceprzewodniczący zobowiązany Jest zwołać posiedzenie Rady w terminie 14 dni na wniosek członków Rady stanowiących co najmniej połowę jej składu i każdorazowo na żądanie Prezydenta Miasta Gdyni.
17. Przewodniczący może zapraszać na posiedzenia Rady przedstawicieli zainteresowanych instytucji i klubów oraz innych organizacji pozarządowych, których przedmiotem działalności jest kultura fizyczna.
18. Opinie i stanowiska Rady są wiążące jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków Rady w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
19. Rada przedstawia opinie, rozstrzygnięcia i wnioski w formie uchwał podjętych w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.
20. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący posiedzenia, na którym uchwała została podjęta.
21. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący posiedzenia i Sekretarz.
22. Do protokołu załącza się listy obecności członków i innych osób uczestniczących w posiedzeniu oraz podjęte uchwały.
23. Obsługę administracyjną Rady zapewnia Gdyńskie Centrum Sportu.
24. Dokumentacja pracy Rady przechowywana jest w Gdyńskim Centrum Sportu.
25. Rada Sportu składa sprawozdanie ze swojej działalności Prezydentowi Miasta Gdyni co najmniej raz w roku.

Dodatkowe informacje: Gdyńskie Centrum Sportu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 14.03.2018
Data udostępnienia informacji: 10.07.2015
Ostatnia aktualizacja: 08.03.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.03.2019 09:50 Korekta Michał Kowalski
08.03.2019 09:39 Korekta Michał Kowalski
16.03.2018 11:44 Korekta Michał Kowalski
16.03.2018 11:40 Aktualizacja treści Michał Kowalski
25.01.2016 09:51 Korekta Michał Kowalski
25.01.2016 09:48 Korekta Michał Kowalski
25.01.2016 09:46 Aktualizacja treści Michał Kowalski
25.01.2016 09:31 Korekta Michał Kowalski
10.07.2015 12:33 Korekta Michał Kowalski
10.07.2015 12:30 Korekta Michał Kowalski