Młodzieżowa Rada Miasta Gdyni

Statut Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni

I. Postanowienia ogólne

§ 1.
Niniejszy Statut określa zasady działania, cele, zadania oraz wybór członków Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni, zwanej dalej Radą.

§ 2.
1. Rada jest reprezentacją gdyńskiej młodzieży.
2. Rada jest organem o charakterze konsultacyjnym.
3. Siedzibą Rady jest miasto Gdynia.

§ 3.

1. Rada działa na podstawie uchwały Rady Miasta Gdyni nr XII/223/11 z dnia 28 września 2011 r.
2. Terenem działania Rady jest miasto Gdynia.

§ 4.
Rada ma charakter apolityczny i nie jest związana z żadną partią ani ugrupowaniem politycznym.

§ 5.
Rada może współpracować z organizacjami i samorządami młodzieżowymi z kraju i zagranicą.

§ 6.

1. Kandydatem na członka Młodzieżowej Rady może być każda osoba spełniająca kryteria, określone w § 12 Statutu.
2. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu kandydat na członka Młodzieżowej Rady składa ślubowanie: „Uroczyście ślubuję obowiązki w Młodzieżowej Radzie Miasta Gdyni sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro reprezentowanej młodzieży oraz pomyślny rozwój Miasta Gdyni”.
3. Ślubowanie odbiera Przewodniczący Rady Miasta Gdyni, na pierwszej sesji Młodzieżowej Rady, w ten sposób, że po odczytaniu przez niego tekstu, o którym mowa w ust. 2 wywoływani alfabetycznie kandydaci na członków Młodzieżowej Rady wstają i wypowiadają słowo „Ślubuję”.
4. Ślubowanie kandydatów nieobecnych na pierwszej sesji lub w przypadku zmian w składzie Młodzieżowej Rady przeprowadza Przewodniczący Młodzieżowej Rady.
5. Odmowa złożenia ślubowania jest równoznaczna z zrzeczeniem się mandatu.
6. Młodzieżowa Rada może zdecydować o skróceniu swojej kadencji podejmując w tym zakresie uchwałę przy udziale minimum 2/3 aktualnego składu Młodzieżowej Rady.

II. Cele Rady i ich realizacja

§ 7.

Celem Rady jest:
1) integracja młodzieży i samorządów uczniowskich,
2) edukacja młodzieży zwłaszcza w kontekście kształtowania i utrwalania postaw demokratycznych,
obywatelskich, patriotycznych i europejskich,
3) inicjowanie przedsięwzięć skierowanych do młodzieży z zakresu edukacji, sportu i kultury,
4) zwiększenie aktywności i zainteresowania gdyńskiej młodzieży sprawami miasta,
5) zapewnienia możliwości uczestniczenia młodzieży w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio jej dotyczących,
6) promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego,
7) upowszechnienie wśród młodzieży zasad działania samorządu terytorialnego.

§ 8.

Rada realizuje swoje cele przez:
1) reprezentowanie młodzieży gdyńskich szkół i organizacji, których przedstawiciele zasiadają w Radzie oraz podejmowanie działań służących współpracy między szkołami,
2) organizacje spotkań, szkoleń i warsztatów służących zdobywaniu wiedzy i umiejętności z zakresu postaw obywatelskich, aktywności społecznej i współpracy oraz procedur demokratycznych,
3) opiniowanie i konsultowanie przedsięwzięć władz miejskich i oświatowych oraz innych podmiotów w
dziedzinie problematyki młodzieżowej,
4) wspieranie i organizowanie życia kulturalnego, sportowego i intelektualnego w środowiskach młodzieży, ze
szczególnym naciskiem na edukację obywatelską i samorządową,
5) współpracę z władzami miejskimi, oświatowymi oraz wybranymi organizacjami w zakresie spraw dotyczących
młodzieży, w szczególności poprzez współpracę z Komisją Oświaty oraz Komisją Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni,
6) zgłaszanie wniosków i postulatów oraz podejmowania uchwał i opinii w sprawach dotyczących miasta, w szczególności w kontekście młodzieży,
7) bieżącą informację i promocję prowadzonej przez siebie działalności z wykorzystaniem dostępnych i zwyczajowo przyjętych form.

§ 9.

Współpraca z Radą Miasta Gdyni i Prezydentem Miasta Gdyni:
1) Rada ma prawo do przedstawiania opinii Prezydentowi Miasta Gdyni we wszystkich sprawach dotyczących
młodzieży,
2) organ samorządu gminnego może zwrócić się do Rady z prośbą o opinię określając termin jej wydania, nie
krótszy jednak niż 10 dni,
3) Radzie przysługuje prawo do przedstawiania informacji o swojej działalności podczas obrad sesji Rady Miasta
Gdyni, nie rzadziej niż 2 razy w ciągu roku.

§ 10.

1. Działalność Rady jest finansowana z Budżetu Miasta Gdyni.
2. Urząd Miasta Gdynia zapewnia pomoc w realizacji celów statutowych Rady.
3. Obsługę biurową zapewnia komórka organizacyjna Urzędu Miasta Gdynia, obsługująca Radę Miasta
Gdyni.
4. Opiekę merytoryczną nad Radą sprawują Przewodniczący Rady Miasta i Wiceprzewodniczący Rady
Miasta.

§ 11.

1. Rada Miasta Gdyni powołuje od jednego do dwóch koordynatorów Młodzieżowej Rady Miasta
Gdyni.
2. Zadaniem koordynatora jest pomoc merytoryczna członkom Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni, w
związku z bieżącą działalnością Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni oraz realizacją celów Rady.

III. Członkowie Rady

§ 12.

1. Radnym może być każda osoba uczęszczająca do gdyńskiej szkoły stacjonarnej w wieku od 15 do 21 lat, nie karana oraz nie zawieszona w prawach ucznia.
2. Kadencja Radych trwa dwa lata.
3. W każdym okręgu wyborczym wybierany jest jeden radny.
4. Wybory do Rady odbywają się na zasadach określonych w Ordynacji Wyborczej Do Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni, stanowiącej załącznik nr 1 do Statutu.
5. Członkostwa w Radzie nie można łączyć z mandatem radnego Rady Miasta Gdyni.

§ 13. Członkowie Rady mają prawo:

1) być wybieranymi do organów Rady,
2) do zgłaszania wniosków, postulatów i inicjatyw, przedstawiania wniosków swoich wyborców na sesjach Rady
3) do uczestnictwa w pracach organów rady.

§ 14. Członkowie Rady mają obowiązek:
1) aktywnie uczestniczyć w działalności Rady,
2) przestrzegania postanowień Statutu i uchwał Rady,
3) systematycznego spotykania się z przedstawicielami samorządu uczniowskiego, utrzymywania więzi z wyborcami ze swojego okręgu.

§ 15.

1. Członkostwo w Radzie wygasa wskutek:
1) rezygnacji,
2) ukończenia 21 roku życia,
3) zawieszenia w prawach ucznia,
4) prawomocnego skazania za przestępstwo.
2. Wolne miejsce zajmuje kandydat, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów na liście w danym
okręgu wyborczym.
3. W przypadku, gdy wyczerpana zostanie lista kandydatów w danym okręgu wyborczym mogą być przeprowadzone wybory uzupełniające.

IV. Tryb pracy i organy Młodzieżowej Rady Miasta

§ 16.

1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Dopuszczalna jest dłuższa przerwa między sesjami w okresie wakacyjnym.
2. W ramach swojej działalności Rada:
1) powołuje oraz odwołuje Prezydium Rady,
2) powołuje zespoły problemowe,
3) inicjuje i proponuje zmiany w niniejszym Statucie,
4) uchwala regulamin obrad Rady i zespołów problemowych oraz zasady prac grup projektowych,
5) podejmuje uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady,
6) podejmuje uchwały w innych sprawach należących do kompetencji Rady.
3. Inicjatywa uchwałodawcza oraz inicjatywa w zakresie występowania z wnioskami i formułowaniu przez Radę opinii przysługuje grupie, co najmniej 5 członków Rady.
4. Inicjatywa winna być zgłoszona Prezydium Rady na piśmie z uzasadnieniem na co najmniej 2 tygodnie przed najbliższym posiedzeniem.
5. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów o ile statut stanowi inaczej.
6. Propozycje zmian w Statucie Rada podejmuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności, co najmniej 2/3 składu Rady.

§ 17. Organami Rady są:

1) Prezydium Rady,
2) zespoły problemowe,
3) grupy projektowe.

§ 18.

1. Prezydium Rady jest organem wykonawczym Rady, powoływanym na pierwszej sesji Rady.
2. Prezydium Rady składa się z Przewodniczącego Rady, dwóch Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza.
3. Rada wybiera członków Prezydium Rady spośród radnych w głosowaniu tajnym większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady.
4. Rada może odwołać członków lub cały skład Prezydium Rady większością 3/5 głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady, w głosowaniu tajnym, na wniosek co najmniej 1/3 składu Rady.
5. Członek Prezydium Rady może zrezygnować z pełnienia funkcji, wówczas na jego miejsce Rada
wybiera nowego członka.

§ 19.

1. Do zadań Prezydium Rady należy:
1) wykonywanie uchwał Rady,
2) przygotowywanie projektów uchwał, wniosków i opinii,
3) ustalanie terminów sesji Rady,
4) ustalanie porządku obrad Rady,
5) prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Rady i jej organów,
6) przedstawianie Radzie Miasta Gdyni problemów środowiska młodzieży, których rozwiązanie przekracza
możliwości Rady,
7) przedstawianie Radzie Miasta Gdyni uchwał, wniosków i opinii Rady,
8) reprezentowanie Rady,
9) dbanie o apolityczny charakter Rady,
10) powoływanie grup projektowych zgodnie z §22 a statutu.
2. Posiedzenia Prezydium Rady odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące.
3. Uchwały Prezydium Rady zapadają zwykłą większością głosów.

§ 20.

Zadaniem Przewodniczącego Rady jest w szczególności:
1) kierowanie bieżącymi sprawami Rady,
2) organizowanie pracy Prezydium Rady,
3) zwoływanie sesji Rady, prowadzenie obrad,
4) podpisywanie uchwał, wniosków, opinii, porozumień i stanowisk.

§ 21.

1. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady sesje zwołuje i prowadzi upoważniony Wiceprzewodniczący Rady.
2. Zadaniem Sekretarza Rady jest w szczególności:
1) zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady.
2) sporządzanie protokołu z sesji Rady i posiedzeń Prezydium.

§ 22.

1. Rada powołuje zespoły problemowe.
2. Zespoły problemowe Rada powołuje do realizacji konkretnych przedsięwzięć wynikających z uchwał Rady, określając ich skład i zadania.
3. Skład zespołu po powołaniu może ulegać zmianom poprzez aplikację innych członków Rady, która wymaga przyjęcia głosami większości członków Zespołu, jak również pisemnej rezygnacji z prac w Zespole. O zmianach składu Zespołu Przewodniczący Zespołu zawiadamia Prezydium Rady.
4. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący wybrany z jego składu, zwykła większością głosów.
5. O terminie posiedzenia Zespołu zawiadamia jego członków Przewodniczący, nie później niż na 7 dni
przed posiedzeniem o ile Zespół nie ustalił stałego terminarza swoich posiedzeń lub terminu swojego
kolejnego posiedzenia.

§ 22. a

1. Prezydium Rady może powołać grupy projektowe.
2. Grupę projektową powołuje Prezydium Rady na pisemny wniosek Inicjatora Projektu, określający przedmiot i cele działania grupy, poparty podpisami 3 członków Rady.
3. Skład grupy projektowej jest zmienny. Do zmian składu grupy stosuje się odpowiednio par. 22.3 Statutu.
4. Działania Grupy otwiera Inicjator Projektu. Grupa ustala własne reguły działania z uwzględnieniem
zasad prac grup projektowych uchwalonych przez Radę.

§ 22. b
1. Zespoły problemowe oraz grupy projektowe mogą odbywać wspólne posiedzenia zespołów, grup oraz
zespołów i grup.
2. Wspólne posiedzenia odbywają się według reguł wspólnych posiedzeń ustalonych ad hoc przez członków wspólnie uczestniczących w pracach połączonych organów. W sprawach regułami wspólnych posiedzeń nie rozstrzygniętych decyduje większość głosów wspólnie zebranych członków Rady.

§ 23.

1. O terminie sesji Rady zawiadamia członków Rady na 10 dni przed jej terminem Przewodniczący Rady.
2. Posiedzenia Rady i jej organów są jawne, co oznacza, że podczas obrad na sali może być obecna
publiczność, która zajmuje wyznaczone miejsca.
3. Rada bezwzględną większością głosów może dokonać zmian w porządku obrad przygotowanym przez
Prezydium Rady.

V. Postanowienia końcowe

§ 24.

Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 25.

Wybory do rady pierwszej dwuletniej kadencji odbywają się w październiku 2016 r. według Ordynacji Wyborczej stanowiącej załącznik do niniejszego Statutu.

§ 26.

Zmian w niniejszym Statucie dokonuje Rada Miasta Gdyni z własnej inicjatywy, po uzyskaniu opinii Młodzieżowej Rady lub na wniosek Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 22.06.2016
Data udostępnienia informacji: 26.11.2018
Ostatnia aktualizacja: 26.11.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.11.2018 10:32 Korekta Michał Kowalski