Gdyńska Rada do spraw Dzieci z Niepełnosprawnością

Powołuje się Gdyńską Radę do spraw Dzieci z Niepełnosprawnością, zwaną dalej "Radą", w składzie:
1) Beata Wachowiak-Zwara - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni do spraw Osób z Niepełnosprawnością, przewodnicząca;
2) Urszula Kubicka - prezes Fundacji Niebieski Szlak;
3) Elżbieta Biernacka - prezes Stowarzyszenia Dlaczego Nie;
4) Małgorzata Kochanowska - wiceprezes Stowarzyszenia COOL-awi;
5) Monika Lewandowska - lider ogólnopolskiej Inicjatywy Spolecznej NIE-SAMODZIELNI, członek zespołu wspomagającego przy Tworzeniu Rozwiązań Systemowych dotyczących Osób z Niepełnosprawnościami i ich Rodzin przy Pełnomocniku Rządu do spraw Osób z Niepełnosprawnosciami, konsultant społeczny do spraw osób z niepełnosprawnością (ze szczególnym uwzględnieniem osób nisko funkcjonujących) przy Ministrze Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Ministrze Zdrowia, Narodowym Funduszu Zdrowia oraz Prezesie Państwowego Funduszu  Rechabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
6) Magdalena Olejniczak - psycholog edukacyjny, trener treningu umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera, członek Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego;
7) Aleksandra Pakólska - kierownik Zespołu do spraw Osób Niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni;
8) Magdalena Biegańska - inspektor w Biurze Pełnomocnika do spraw Osób z Niepełnosprawnością;
9) Alicja Gontarz - kierownik Biura Pełnomocnika do spraw Osób z Niepełnosprawnością.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zasady działania Gdyńskiej Rady do Spraw Dzieci z Niepełnosprawnością:
1. Gdyńska Rada do spraw Dzieci z Niepełnosprawnością stanowi ciało doradcze Prezydenta Miasta Gdyni w zakresie działań dotyczących problematyki i wsparcia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów.
2. Do kompetencji Rady należy wypracowanie propozycji konkretnych działań na rzecz realizacji programów związanych z problematyką dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców i opiekunów. Członkowie Rady na podstawie wymiany wzajemnych doświadczeń oraz wiedzy wspomagają przedsiewzięcia Miasta w obszarze niepełnosprawności.
3. W skład Rady wchodzą Przewodniczący i członkowie powołani przez Prezydenta.
4. Prawo reprezentowania Rady na zewnątrz posiadawyłącznie Przewodniczący.
5. Spotkania Rady odbywać się będą co najmniej raz na trzy miesiące.
6. Na poszczególne spotkania, w zalezności od poruszanej tematyki, Przewodniczący ma prawo zapraszać inne osoby z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Rady.
7. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący.
8. Obrady prowadzi Przewodniczący lub w razie jego nieobecności wskazany przez niego członek Rady.
9. Obsługę spotkań Rady zapewnia Biuro Pełnomocnika do spraw Osób z Niepełnosprawnością.
10. Kadencja Rady upływa z dniem 31.12.2023 roku lub w przypadku wczesniejszego rozwiązania przez Prezydenta.
11. Członkowstwo w Radzie jest społeczne.
12. Spotkania Rady są protokołowane przez pracownika Biura Pełnomocnika do spraw Osób z Niepełnosprawnoscią.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Wachowiak - Zwara
Wprowadził informację: Kamila Ciechorska
Ostatnio zmodyfikował: Kamila Ciechorska
Data wytworzenia informacji: 25.02.2020
Data udostępnienia informacji: 29.06.2021
Ostatnia aktualizacja: 29.06.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.06.2021 10:29 Aktualizacja treści Kamila Ciechorska
29.06.2021 10:12 Aktualizacja treści Kamila Ciechorska
29.06.2021 10:09 Aktualizacja treści Kamila Ciechorska