Opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Dochodów
Referat Dochodów z Mienia Komunalnego
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 2

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek-piątek

Numer telefonu:
58 668-82-58

Fax: 58 620 04 48
E-mail: wydz.dochodow@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
Sposób załatwienia sprawy: Pojazd usunięty z drogi na podstawie art. 50a ust. 1 i 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.) na koszt właściciela umieszcza się na wyznaczonym przez Starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i przechowywanie.
Odbiór pojazdu odholowanego na parking strzeżony na podstawie zezwolenia Policji / Straży Miejskiej możliwy jest dopiero po uiszczeniu opłaty za jego usunięcie z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym.
Odbiór pojazdu jest możliwy codziennie 24h/dobę.

Lokalizacja parkingu strzeżonego:
JARPO Bernadeta Łojewska
ul. inż. Juliana Rummla 23
81-602 Gdynia

Warunkami odbioru pojazdu z w/w parkingu jest okazanie przez osobę uprawnioną:
1) zezwolenia wystawionego przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu (Policja lub Straż Miejska)za wyjątkiem pojazdów zatrzymanych z art. 50a ust. 1 ww. ustawy (wraki),
2) dokumentu tożsamości,
3) dokumentu upoważniającego do używania pojazdu (np. dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, pokwitowanie wydane w zamian za zatrzymany dowód rejestracyjny),
4) dowodu zapłaty za całkowity koszt usunięcia i przechowywania pojazdu.
Opłaty: Opłaty można dokonywać gotówką bądź kartą płatniczą w siedzibie firmy JARPO Bernadeta Łojewska ul. Inż. Juliana Rummla 23, 81-602 Gdynia.
Opłata za przechowywanie naliczana jest za każdą dobę przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym, natomiast opłata za usunięcie pojazdu (holowanie) ma charakter jednorazowy.
Rada Miasta Gdyni uchwala wysokość opłat związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów usuniętych z dróg w sytuacjach określonych w art. 130a ust.1-3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym wg niżej podanych stawek:
1. Rower lub motorower –za usunięcie 74 zł; za każdą dobę przechowywania 9 zł.
2. Motocykl - za usunięcie 150 zł; za każdą dobę przechowywania 12 zł.
3. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - za usuniecie 350 zł; za każdą dobę przechowywanie – 20 zł.
4. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - za usunięcie 450zł; za każdą dobę przechowywania – 25 zł.
5. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16 t - za usunięcie 650 zł; za każdą dobę przechowywania – 35 zł.
6. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - za usuniecie 1.230 zł; za każdą dobę przechowywania – 69zł.
7. Pojazd przewożący odpady niebezpieczne - za usunięcie 1.230 zł; za każdą dobę przechowywania 100 zł.
8. Hulajnoga elektryczna lub urządzenie transporu osobistego- za usunięcie 123 zł; za każdą dobę przechpwywania -23zł.
Czas załatwienia sprawy:
Tryb odwoławczy: Wszelkie reklamacje, odwołania, zastrzeżenia itp.,co do okoliczności będących podstawą do wydania dyspozycji usunięcia pojazdu winny być kierowane do podmiotów, które taką dyspozycję wydały, to jest odpowiednio do Straży Miejskiej lub Policji.
Pracownik Urzędu Miasta nie wchodzi w kompetencje w/w organów i nie bada zasadności odholowania pojazdu.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 450 z późn.zm.)- art. 50a ust.1, 130a ust.1 i 2.

Uchwała XXIV/792/20 Rady Miasta z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
Uchwała XXXIV/1111/21 Rady Miasta z dnia 27 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2022 rok
Inne informacje: W A Ż N E!
Zgodnie z art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym nieodebranie pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia z drogi (w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 lub 2 w/w ustawy) spowoduje, że Starosta wystąpi do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz Powiatu.
W przypadku przejęcia pojazdu na rzecz Powiatu koszty związane z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania zostaną wyegzekwowane od właściciela pojazdu w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.). Decyzję o zapłacie tych kosztów wydaje starosta.
W związku z powyższym jeżeli Twój pojazd w trybie art. 50a ust.1 i art. 130a ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z poźn.zm.) został usunięty na parking strzeżony, nie czekaj aż kwota na rachunku za jego usunięcie i przechowanie przekroczy wartość pojazdu - Odbierz go i pokryj należność. Postępowanie może trwać wiele miesięcy - przez cały czas rosną jego koszty, które obciążają właściciela (posiadacza) pojazdu.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Usik
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Skrzypkowska
Data wytworzenia informacji: 28.10.2015
Data udostępnienia informacji: 31.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 11.02.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.02.2022 13:34 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
07.12.2021 11:52 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
07.12.2021 11:40 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
21.07.2021 11:01 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
21.07.2021 10:56 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
21.07.2021 10:56 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
25.06.2019 14:42 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.12.2018 11:57 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.12.2018 11:56 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
10.12.2018 14:58 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
10.12.2018 14:50 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
21.11.2018 14:23 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
21.11.2018 14:23 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
21.11.2018 14:22 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
21.11.2018 14:18 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec
01.06.2017 15:37 Korekta Michał Kowalski