Opłata za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Podatków
Referat Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
Adres: ul. 10 Lutego 33, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: Wymiar: pok. 502, 505 (V piętro) Księgowość: pok. 503 (V piętro), 406 (IV piętro).

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00

Numer telefonu:
58 527-28-00

Fax: 58 620 04 48
E-mail: wydz.podatkow@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Do złożenia deklaracji zobowiązani są właściciele nieruchomości z terenu miasta Gdyni, na których zamieszkują mieszkańcy.
W przypadku zabudowy jednorodzinnej deklarację składa właściciel domu jednorodzinnego; w sytuacji, gdy dom jest współwłasnością (np. małżeńską), deklarację składa jeden z małżonków.
W przypadku zabudowy wielorodzinnej obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na zarządzie spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej, jeśli taki został ustanowiony, a w sytuacji, gdy zarząd nie został ustanowiony - deklarację składają indywidualnie wszyscy członkowie wspólnoty.

Deklaracja powinna zostać wypełniona z zaznaczeniem danych identyfikujących:
• imienia i nazwiska/ nazwy firmy;
• adresu zamieszkania / adresu siedziby (kraj, województwo, powiat, gmina, ulica, nr domu, nr mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, poczta);
• numeru PESEL dot. osoby fizycznej,
• numeru statystycznego (Regon)/ numeru identyfikacji podatkowej (NIP)dot.przedsiębiorcy;
• okoliczności uzasadniające zgłoszenie deklaracji
• dane dotyczące nieruchomości, na której powstają odpady
• oświadczenie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
• informacja o załącznikach
• podpis składającego deklarację / osoby reprezentującej
Sposób załatwienia sprawy: Deklaracje o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można złożyć w następujący sposób:
- przesłac droga elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP bądź Platformy Cyfrowy Urząd 
- umieścić korespondencję w całodobowej wrzutni na dokumenty znajdującej się w siedzibie Urzędu przy. al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na ul. 10 Lutego 24 czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 07.00-19.00,
- złożyć w kancelariach podawczych, zlokalizowanych w siedzibie Urzędu przy. al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na ul. 10 Lutego 24, obie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00,
- przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego.
- w formie papierowej dostarczyć na ul. 10 lutego 33 (budynek „Domu Rzemiosła”) – pokój 502 (V piętro);

Każdy właściciel, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymuje listownie nr konta bankowego, który jest indywidualnym rachunkiem płatnika, związanym z systemem identyfikacji płatności. Zadeklarowaną opłatę wnosi się na w/w rachunek raz w miesiącu, z dołu bez wezwania, do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.
Informujemy, że wpłat można dokonywać przelewem, gotówką lub kartą płatniczą. We wszystkich oddziałach i placówkach banku PKO Bank Polski S.A. na terenie Gdyni nie jest pobierana prowizja z tytułu wpłat w/w opłaty.
Opłaty: OD 1 STYCZNIA 2024 ROKU ZMIANA STAWEK
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 
Zmiana stawek nie skutkuje obowiązkiem składania nowych deklaracji
 
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 stycznia 2024 roku w Gdyni, wynoszą odpowiednio:
 
1) 32 zł od gospodarstwa domowego zajmującego lokal mieszkalny o powierzchni nie przekraczającej 45 m2,
2) 58 zł od gospodarstwa domowego zajmującego lokal mieszkalny o powierzchni przekraczającej 45 m2,
jednak nie większej niż 60 m2,
3) 68 zł od gospodarstwa domowego zajmującego lokal mieszkalny o powierzchni przekraczającej 60 m2,
jednak nie większej niż 80 m2,
4) 85 zł od gospodarstwa domowego zajmującego lokal mieszkalny o powierzchni przekraczającej 80 m2.
 
Od 1 styczna 2020 r. wprowadzono obowiązek segregowania odpadów komunalnych.
Jeśli, mimo obowiązku, segregacja na nieruchomości nie będzie prowadzona lub będzie prowadzona
niewłaściwie, stawki podwyższonej miesięcznej opłaty wyniosą 2,5-krotność stawki podstawowej.
 
Rada Miasta Gdyni uchwaliła częściowe zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj.:
1) zwolnienie w wysokości 15 zł miesięcznie - dla gospodarstw domowych, na których zamieszkują
mieszkańcy, których dochód nie przekracza kwoty 776 zł (dla gospodarstwa jednoosobowego) i kwoty
600 zł na osobę (dla gospodarstwa wieloosobowego),
2) zwolnienie w wysokości 10 zł miesięcznie - dla gospodarstw domowych w zabudowie jednorodzinnej,
które zadeklarowały posiadanie kompostownika.
Uzyskanie zwolnienia wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Czas załatwienia sprawy:
Tryb odwoławczy: Od decyzji określającej wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które należy wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu wydającego decyzję, czyli Prezydenta Miasta Gdyni.
Podstawa prawna: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z póź. zm.);
Ustawa Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.)
Uchwała nr XXVIII/594/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
Uchwała nr LVIII/1795/23 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XVI/548/20 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty;
Uchwała nr LVIII/1796/23 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Inne informacje: W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe oraz wydaje decyzję określającą wysokość miesięcznej opłaty.
W stosunku do mieszkańców Gdyni, którzy nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania należności, po uprzednim wezwaniu do zapłaty, wszczęta zostanie egzekucja administracyjna.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Usik
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Aniela Kulej
Data wytworzenia informacji: 27.02.2013
Data udostępnienia informacji: 31.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.12.2023 09:54 Aktualizacja treści Aniela Kulej
19.12.2023 09:50 Aktualizacja treści Aniela Kulej
06.10.2023 13:12 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
06.10.2023 12:55 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
28.07.2023 12:14 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
28.07.2023 12:12 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
09.01.2023 15:08 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
07.12.2022 13:04 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
09.11.2022 13:39 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
09.11.2022 13:34 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
03.10.2022 07:49 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
11.02.2022 13:28 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
07.01.2022 10:56 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
17.11.2021 09:02 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
22.01.2021 11:52 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
13.03.2020 14:43 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
08.01.2020 12:47 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
08.01.2020 12:45 Zmiana załącznika Małgorzata Gdaniec
08.01.2020 12:42 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
07.01.2020 09:05 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
07.01.2020 09:05 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
25.06.2019 14:39 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
14.12.2018 11:19 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec
24.05.2018 09:51 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
02.11.2017 13:34 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
01.06.2017 15:35 Korekta Michał Kowalski