Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 993 obręb Chylonia.

Ogłoszenie
o zamiarze
wszczęcia postępowania w sprawie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym
 
 
Na podstawie art. 124 oraz art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U 2023.344) Prezydent Miasta Gdyni, wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego, z wniosku Energa-Operator S.A. z siedzibą w  Gdańsku, o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 993 Obręb 0010 Chylonia, położonej w Gdyni przy ul. Bolesława Krzywoustego, dla której prowadzona była dawna księga gruntowa T.25 W.939 Chylonia, gdzie jako właścicielka nieruchomości wpisana jest Maria Postrada, zmarła w dniu 14 lutego 1952 r.
Jeżeli w  terminie 2 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia, nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do wskazanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, polegające na zezwoleniu na założenie i przeprowadzenie na nieruchomości przyłącza kablowego 0,4 kV.
Wzywa się zatem, osoby, którym mogą przysługiwać prawa rzeczowe do wskazanej nieruchomości aby w terminie wskazanym powyżej  zgłosiły się do Urzędu Miasta Gdyni Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty - nr telefonu: (58) 668-85-25 i wykazały te prawa.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Bekacz
Wprowadził informację: Jolanta Śmigiel
Data wytworzenia informacji: 05.04.2023
Data udostępnienia informacji: 05.04.2023