Obwieszczenie o wydaniu decyzji o udostępnieniu części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej przy ul.Legionów


                                                                                                                                   Gdynia, dnia 30.04.2021 r.

PNS.6853.14.2020.MB

 Obwieszczenie
 o wydaniu decyzji
 
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)
 
Prezydent Miasta Gdyni,
wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej
zawiadamia
 
o wydaniu decyzji nr 31/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. o udostępnieniu części nieruchomości  o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Gdyni przy ul. Legionów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1692 Obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW GD1Y/00003936/9, celem wykonania remontu urządzeń linii kablowych średniego napięcia 15 kV, poprzez wymianę wyeksploatowanych odcinków linii:
·         SN-15 kV nr 9200-1, pomiędzy stacjami transformatorowymi 15/0,4 kV T2009 Legionów 44 i T2792 Kopernika Garaże w Gdyni – na odcinku o długości 12 m.,
·         SN-15 kV nr 5106-1, pomiędzy stacjami transformatorowymi 15/0,4 kV T2123 Reja i T2221 Batalionów Chłopskich w Gdyni – na odcinku o długości 15 m.
Lokalizacja odcinków wyżej opisanych linii elektroenergetycznych na działce nr 1692 nie ulegnie zmianie.
 
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, wykonującego zadanie starosty z zakresu administracji rządowej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Za dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie wskazuje się dzień 30 kwietnia 2021 r.
Stosownie do art. 49 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Jednocześnie informuję, iż na podstawie art. 49b kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępni stronie odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzja nie będzie mogą być udostępniona stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadomi o tym stronę i wskaże w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji może być niezwłocznie udostępniony.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Bekacz
Wprowadził informację: Jolanta Śmigiel
Data wytworzenia informacji: 30.04.2021
Data udostępnienia informacji: 30.04.2021