Obwieszczenie o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania w sprawie o ograniczenie korzystania z nieruchomości przy ul. Starodworcowej działki nr: 2385 i nr 2374 Obręb 0027 Wielki Kack
Gdynia, dnia 19.11.2021 r.


PNS.6853.9.2020.MB


Obwieszczenie
o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania


Działając na podstawie art. 36 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2021.735 t..j.) zawiadamiam, że nie będzie możliwe zakończenie w uprzednio wskazanym terminie postępowania w sprawie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, położonej w Gdyni przy ul. Starodworcowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 2385 i nr 2374 Obręb 0027 Wielki Kack, objęte księgą gruntową Wielki Kack Tom IV Wykaz L.79, w której jako właściciel ujawniony jest nieżyjący Antoni Schroeder, w celu założenia i przeprowadzenia linii światłowodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w związku z realizacją projektu rządowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
W trakcie prowadzonego postępowania organ I instancji pozyskał dodatkowe dokumenty w sprawie, to jest:
w dniu 24 września 2021 r. – dane adresowe spadkobierców Kazimierza Szreder, przekazane przez Sąd Rejonowy w Toruniu X Wydział Cywilny, co umożliwiło zawiadomienie tych osób - pismem z dnia 5 października 2021 r. - o prowadzonym postępowaniu administracyjnym.

Aktualnie organ oczekuje na przesłanie przez Sąd Rejonowy w Gdyni odpisu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po Marii Ellwardt ( sygn. akt VII Ns 65/21).


Ponadto pismem z dnia 28 czerwca 2021 r. oraz pismem z dnia 30 lipca 2021 r. radca prawny Pani Iwona Ruszczyk, pełnomocnik Pani Bogusławy Szreder przedstawiła stanowiska strony w niniejszej sprawie oraz złożyła uwagi odnośnie działań poczynionych przez wnioskodawcę oraz jego pełnomocnika. Prezydent pismem z dnia 9 lipca 2021 r. oraz ponownie pismami z dnia 8 września 2021 r. i z dnia 19 listopada 2021 r. zwrócił się do pełnomocnika Orange Polska S.A. o złożenie wyjaśnień w tej kwestii, organ aktualnie oczekuje na przedmiotowe wyjaśnienia.
Z uwagi na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego w powyższym zakresie oraz ustalenia pełnego kręgu stron postępowania, działając na podstawie art. 36 k.p.a. zawiadamiam o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania i wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31 stycznia 2022 r.
W toku niniejszego postępowania stronom przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, wykonującego zadanie starosty
z zakresu administracji rządowej.


Za dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie wskazuje się dzień 19 listopada 2021 r.
Stosownie do art. 49 § 2 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Bekacz
Wprowadził informację: Jolanta Śmigiel
Data wytworzenia informacji: 19.11.2021
Data udostępnienia informacji: 19.11.2021