Program Czyste Powietrze

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy tj.:
·         węzeł cieplny,
·         pompa ciepła,
·         kocioł gazowy kondensacyjny,
·         kocioł olejowy,
·         ogrzewanie elektryczne,
·         kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania.
Dofinansowanie można pozyskać również na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku oraz montaż odnawialnych źródeł energii OZE.

W podstawowym poziomie dofinansowania Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł.

W podwyższonym poziomie dofinansowania Beneficjentem jest osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
1) jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
a) 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

W najwyższym poziomie dofinansowania Beneficjentem jest osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
1) jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
a) 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.


Dodatkowe informacje o programie uzyskać można pod adresem Program Czyste Powietrze.

Wniosek należy złożyć przez Generator Wniosków lub po wcześniejszym umówieniu spotkania w Samodzielnym Referacie ds. Energetyki.

W ramach Programu Czyste Powietrze od 25 lutego 2021 r. złożono łącznie 530 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 3 323 585,86 zł
                            


Uwaga
W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego  „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowalne w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko.
Wykonawców i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) nie łączy żadna umowa lub zobowiązanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów związanych z realizacją przedsięwzięcia, zawieranych przez Beneficjentów z wykonawcami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hanna Górecka-Banasik
Wprowadził informację: Joanna Orzoł
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Orzoł
Data wytworzenia informacji: 06.03.2023
Data udostępnienia informacji: 06.03.2023
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.04.2023 12:36 Aktualizacja treści Joanna Orzoł
20.04.2023 12:26 Aktualizacja treści Joanna Orzoł
06.03.2023 15:03 Aktualizacja treści Joanna Orzoł
06.03.2023 14:53 Aktualizacja treści Joanna Orzoł
06.03.2023 13:40 Zmiana podstawy prawnej Joanna Orzoł
06.03.2023 13:38 Aktualizacja treści Joanna Orzoł
06.03.2023 13:35 Aktualizacja treści Joanna Orzoł
06.03.2023 13:34 Aktualizacja treści Joanna Orzoł
06.03.2023 13:32 Aktualizacja treści Joanna Orzoł
06.03.2023 12:46 Aktualizacja treści Joanna Orzoł
06.03.2023 12:44 Aktualizacja treści Joanna Orzoł
06.03.2023 12:44 Aktualizacja treści Joanna Orzoł
06.03.2023 11:49 Aktualizacja treści Joanna Orzoł
06.03.2023 11:47 Aktualizacja treści Joanna Orzoł
06.03.2023 11:46 Aktualizacja treści Joanna Orzoł
06.03.2023 11:44 Dodanie informacji Joanna Orzoł