Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy

Od 16 marca 2022 r. ukraińskim uchodźcom, którzy postanowią pozostać w naszym kraju, będą nadawane numery PESEL. Formalności załatwić będzie można w Centrum Obsługi Mieszkańca w CH Riviera.

Rozpoczęcie procesu nadawania numerów PESEL ukraińskim uchodźcom to efekt wprowadzenia specustawy „o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

Numer ewidencyjny nadawany będzie określonej grupie osób. Są to:
  • obywatele Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa w okresie od 24 lutego 2022 roku i deklarują zamiar pozostania na terytorium RP,
  • obywatele Ukrainy posiadający Kartę Polaka, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
  • członkowie najbliższej rodziny obywatela Ukrainy posiadający Kartę Polaka,
  • małżonka/małżonek obywatela Ukrainy, nieposiadającego obywatelstwa ukraińskiego, którzy przybyli na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa w okresie od 24 lutego 2022 roku.
Należy zwrócić uwagę, że proces nadawania numeru PESEL nie dotyczy:
  • obywateli Ukrainy posiadających: zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy, status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany;
  • obywateli Ukrainy, którzy: złożyli w Rzeczypospolitej Polskiej wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej lub w imieniu których takie wnioski zostały złożone lub zadeklarowali zamiar złożenia wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 28 ust. 1 lub art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1108 i 1918 oraz z 2022 r. poz. 583) lub których takie deklaracje zamiaru dotyczą.
Osoby posiadające jeden z ww. dokumentów pobytowych będą przechodzić standardową procedurę nadania PESEL dla cudzoziemca.SPOSÓB REALIZACJI USŁUGI

Wyrobienie numeru PESEL wymaga osobistego stawienia się obywatela Ukrainy w punkcie obsługi. Wyjątek stanowią osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnej lub posiadające ją w stopniu ograniczonym. W ich imieniu sprawę załatwić będą mogli rodzice, opiekun, kurator lub osoba sprawująca pieczę.

W Gdyni na ten moment usługę zrealizować będzie można w Centrum Obsługi Mieszkańca w CH Riviera - ul. Kazimierza Górskiego 2, I piętro. W załatwieniu sprawy pomogą obecni na miejscu tłumacze.

Punkt dostępny będzie od środy, 16 marca. Funkcjonował będzie w dniach poniedziałek – sobota od godz. 10:00 do 18:00. 

Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja wizyty na stronie rezerwacje.um.gdynia.pl


WYMAGANE DOKUMENTY

  • Wniosek w postaci papierowej, podpisany, wypełniony w alfabecie łacińskim lub cyrylicą przez wnioskodawcę lub w alfabecie łacińskim przez pracownika Urzędu Miasta Gdyni na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę. Wzór wniosku dostępny jest w Centrum Obsługi Mieszkańca oraz na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji;
  • Jedna fotografia 35x45 mm spełniająca wymagania dla zdjęcia jak do dowodu osobistego. Zdjęcie będzie można wykonać bezpłatnie na miejscu przy użyciu fotobudki.
Na miejscu urzędnik zarejestruje wniosek o nadanie numeru PESEL (w przypadku wniosku wypełnionego cyrylicą, dokonanie transliteracji), zeskanuje zdjęcie, podpis oraz pobierze odciski palców. Ponadto obywatele Ukrainy posiadający polski numer telefonu zostaną zarejestrowani w Rejestrze Danych Kontaktowych i otrzymają Profil Zaufany.

Profil zaufany jest niezbędny do otrzymania świadczeń rodzinnych takich jak choćby 500+ lub korzystanie z internetowego konta pacjenta.

Pytania na dotyczące usługi można wysyłać na dedykowany adres email: peselukr@gdynia.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Piotr Wiśniewski
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 15.03.2022
Data udostępnienia informacji: 15.03.2022
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.05.2022 15:39 Aktualizacja treści Michał Kowalski
28.04.2022 10:42 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
28.04.2022 10:41 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
28.04.2022 10:41 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
24.03.2022 13:45 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
24.03.2022 13:44 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
24.03.2022 13:44 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
22.03.2022 15:15 Aktualizacja treści Michał Kowalski
19.03.2022 11:29 Aktualizacja treści Michał Kowalski
16.03.2022 08:38 Aktualizacja treści Michał Kowalski
16.03.2022 08:31 Aktualizacja treści Michał Kowalski
15.03.2022 20:33 Dodanie informacji Michał Kowalski