Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o rozpoczęciu naboru uzupełniającego na Członków Komitetu Rewitalizacji.

Prezydent Miasta Gdyni, na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 802 z późn. Zm.), w związku z Uchwałą Nr XXXIII/830/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, zawiadamia o rozpoczęciu naboru uzupełniającego na Członków Komitetu Rewitalizacji.
 
Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami Gminy Miasta Gdyni oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą dla Prezydenta Miasta Gdyni w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji.

Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określone zostały w Regulaminie Komitetu Rewitalizacji przyjętym Uchwałą nr XXXIII/830/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r.
 
Nabór uzupełniający na Członków Komitetu Rewitalizacji przeprowadzony zostanie w dniach
od 20 listopada do 11 grudnia 2020 r.
 
WARUNKI NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO:
1. Nabór uzupełniający na Członków Komitetu Rewitalizacji ma na celu wyłonienie:

1) 4 mieszkańców obszaru rewitalizacji – po jednym mieszkańcu z podobszarów rewitalizacji obejmujących:
a) część dzielnicy Babie Doły, rejon ulicy Rybaków,
b) część dzielnicy Chylonia, rejon ulic Opata Hackiego i Zamenhofa,
c) część dzielnicy Leszczynki, rejon wzgórza Orlicz-Dreszera,
d) zachodnią część dawnej dzielnicy Witomino-Radiostacja.
2) 3 przedstawicieli właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji, podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego.
3) 3 przedstawicieli rad dzielnic – po jednym radnym z następujących dzielnic, w granicach których wyznaczony został podobszar rewitalizacji:
a) Oksywie
b) Chylonia
c) Leszczynki
2. Kandydat będący mieszkańcem obszaru rewitalizacji składa formularz zgłoszeniowy wraz z listą poparcia podpisaną przez co najmniej 20 pełnoletnich mieszkańców danego podobszaru rewitalizacji.
3. Kandydat będący przedstawicielem właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji oraz podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji składa formularz zgłoszeniowy wraz z listą poparcia podpisaną przez co najmniej 5 przedstawicieli swojej grupy interesariuszy.
4. Przedstawicieli Rad Dzielnic wskazują Rady Dzielnic w formie uchwały.
5. Kandydat na Członka Komitetu Rewitalizacji musi być osobą pełnoletnią.
6. Kandydatem na Członka Komitetu Rewitalizacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo z winy umyślnej lub wobec której sąd orzekł środek karny w postaci pozbawienia praw publicznych.
7. Jedna osoba może reprezentować w Komitecie Rewitalizacji tylko jedną z wyżej wymienionych grup.
8. Uczestnictwo w Komitecie Rewitalizacji ma charakter społeczny.
9. Formularze zgłoszeniowe wraz z listami poparcia będą dostępne od dnia rozpoczęcia naboru uzupełniającego, tj. od 20 listopada 2020 r.:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni pod adresem: www.gdynia.pl/bip (wejście przez zakładki: „Inne”, „Komunikaty”) oraz www.gdynia.pl/bip/lis (w zakładce „Rewitalizacja”).
b) na stronie internetowej www.lis.gdynia.pl/rewitalizacja-gdynia-odnowa (w zakładce „Komitet rewitalizacji”).
10. Formularze zgłoszeniowe wraz z listami poparcia, należy złożyć w formie papierowej do dnia 11 grudnia 2020 r.:
a) w formie papierowej na adres: Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, Gdynia 81-346,
lub
b) skany dokumentów w formie elektronicznej na adres: rewitalizacja@gdynia.lis.pl.
11.Za datę doręczenia uważa się datę wpływu do Laboratorium Innowacji Społecznych. Formularze zgłoszeniowe złożone w innej formie niż na wzorze formularza lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Ewentualne pytania dotyczące naboru uzupełniającego należy kierować na adres: rewitalizacja@lis.gdynia.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 58 727 39 04.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Ksenia Pisera
Ostatnio zmodyfikował: Ksenia Pisera
Data wytworzenia informacji: 19.11.2020
Data udostępnienia informacji: 19.11.2020
Ostatnia aktualizacja: 19.11.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.11.2020 10:47 Dodanie załączników Ksenia Pisera
19.11.2020 09:52 Dodanie informacji Ksenia Pisera