Ogłoszenie o przeprowadzeniu ogólnomiejskiego Panelu konsultacyjnego „Gdyński dialog o klimacie”

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Gdyni na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 10 ust. 1 uchwały nr XXVIII/684/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Gdyni (Dz. Urz. Woj. 2017.533 z późn. zm.[1]), zawiadamia o:
 
przeprowadzeniu ogólnomiejskiego Panelu konsultacyjnego, będącego procesem wieloetapowych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gdyni, dotyczącego działań związanych z adaptacją do zmian klimatu, pod nazwą „Gdyński dialog o klimacie”.
 
Celem konsultacji jest wypracowanie rekomendacji i rozwiązań w zakresie metod i sposobów angażowania mieszkańców w działania związane z adaptacją do zmian klimatu.
 
Konsultacje społeczne przeprowadza się w okresie od dnia 27 listopada 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. w  następujących etapach:

1. Etap przygotowawczy, trwający od 27 listopada do 31 grudnia 2020 r.
2. Etap narad społecznych, trwający od 4 stycznia do 28 lutego 2021 r.
3. Etap zbierania uwag i pomysłów, trwający od 1 do 31 marca 2021 r.
4. Etap wypracowywania rozwiązań, trwający od 1 do 30 kwietnia 2021 r. 
5. Etap podsumowujący, trwający od 1 do 31 maja 2021 r.
 
Poszczególne etapy konsultacji zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem metod i narzędzi zapewniających udział/włączenie oraz pozyskanie informacji od jak najszerszej grupy mieszkańców.
1. Etap przygotowawczy zakłada działania informacyjne w zakresie całego procesu, edukacyjne w obszarze przedmiotu konsultacji oraz rekrutację uczestników do kolejnego etapu.
2. Etap narad społecznych obejmuje cykl trzech spotkań, składających się z części edukacyjnej oraz wypracowywania rekomendacji w wybranym obszarze problemowym. Narady skierowane są do mieszkańców zainteresowanych tematyką konsultacji, w tym do przedstawicieli interesariuszy takich jak np. organizacje pozarządowe, rady dzielnic, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy, środowisko naukowe.
Liczba uczestników warsztatów jest ograniczona. Udział w spotkaniach będzie możliwy po zaakceptowaniu pisemnego zgłoszenia nadesłanego drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy.
3. Etap zbierania uwag i pomysłów zakłada przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami miasta – zebranie ich uwag i pomysłów w zakresie wypracowanych przez narady rekomendacji.
4. Etap wypracowania rozwiązań obejmuje przeprowadzenie ideathonu – warsztatu generowania konkretnych rozwiązań w obszarze postawionego wyzwania, którego pomysł wskażą uczestnicy etapu narad, a ostatecznie wybierze zespół roboczy wskazany przez Prezydenta.
Nabór uczestników ideathonu jest otwarty. Zgłoszenie udziału w spotkaniu będzie odbywało się poprzez formularz zgłoszeniowy nadesłany drogą elektroniczną.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych etapów oraz materiały informacyjne dotyczące przedmiotu konsultacji zostaną udostępnione w okresie ich trwania w szczególności w:
· Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.gdynia.pl/bip (wejście przez zakładkę „Inne” – komunikaty),
· Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia,
· Na stronie www.gdynia.pl w zakładce Gdynia Zielona.


[1] (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018r. poz. 3902 )s

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Ksenia Pisera
Ostatnio zmodyfikował: Ksenia Pisera
Data wytworzenia informacji: 20.11.2020
Data udostępnienia informacji: 20.11.2020
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.11.2020 12:08 Aktualizacja treści Ksenia Pisera
20.11.2020 12:08 Dodanie informacji Ksenia Pisera