Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w zakresie Polanki Redłowskiej oraz jej otoczenia

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Gdyni na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023r. poz. 40 ze zm.1) oraz art. 6 ust. 1 uchwały nr XXVIII/684/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Gdyni (Dz. Urz. Woj. 2017.533 ze zm. 2), zawiadamia o:


przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gdyni dotyczących przekształceń przestrzennych i funkcjonalnych Polanki Redłowskiej oraz jej otoczenia.

1. Przeprowadza się ogólnomiejskie konsultacje społeczne z mieszkańcami Gdyni dotyczące przekształceń przestrzennych i funkcjonalnych Polanki Redłowskiej oraz jej otoczenia.

2. Konsultacje społeczne przeprowadza się w okresie od dnia 2 października 2023 r. do dnia 7 grudnia 2023 r.

3. Celem konsultacji jest wypracowanie koncepcji zmian w przestrzeni Polanki Redłowskiej oraz poddanie ich pod publiczną dyskusję z mieszkańcami Gdyni.

4. Pod pojęciem „Polanka Redłowska” rozumie się obszar Polanki Redłowskiej traktowany jest łącznie teren funkcjonujący w podziale na trzy części:
 • polana piknikowa przylegająca do rezerwatu Kępa Redłowska (działka nr 1829, ob. Redłowo), 
 • teren po dawnym kompleksie basenowym i hotelu - obecnie częściowo ogrodzony i nieużywany (działki nr 1812, 1813, 1815 i 1881, ob. Redłowo),
 • teren wykorzystywany obecnie jako parking wraz pętlą zakańczającą ul. J. Ejsmonda (działki nr 1814 i 1816, ob. Redłowo). Dla szerszego kontekstu związanego z zagospodarowaniem tego rejonu kluczowe jest rozpatrywanie go w powiązaniu ze skwerem wzdłuż ul. Ejsmonda oraz przylegającymi rezerwatem Kępa Redłowska i lasami komunalnymi, a także w odniesieniu do m.in. plaży, Bulwaru Nadmorskiego, terenu kortów tenisowych i drogi dojazdowej - ulicy J. Ejsmonda.
5. Konsultacje zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem następujących form:

1)  Spotkania otwarcia oraz cyklu trzech warsztatów projektowania według metodologii charrette, które odbędą się w UrbanLab Gdynia, przy al. Zwycięstwa 96/98 Gdynia, w terminach:
 • 2 października,  w godz. 17.00-20.00 – spotkanie otwarcie oraz pierwsze warsztaty według metodologii charrett,
 • 3, 4 oraz 5 października, w godz. 17.00-20.00 – kolejno drugie, trzecie i czwarte warsztaty według metodologii charrett.
Warsztaty poprzedzone zostaną ogólnodostępnym spotkaniem otwarcia, mającym na celu przedstawieniem skrótu informacji o tym, co (i skąd) już wiadomo o potrzebach względem zagospodarowania Polanki, a także o możliwościach i ograniczeniach związanych z jej przyszłym zagospodarowaniem. Wypracowanie uspójnionej wizji przekształceń przestrzennych i funkcjonalnych Polanki Redłowskiej oraz jej otoczenia, odpowiadającej na różne potrzeby nastąpi podczas warszatów charrette - symultanicznej, intensywnej i naprzemiennej pracy projektantów i mieszkańców - osób reprezentujące różne środowiska i będących specjalistami w różnych dziedzinach.

Liczba uczestników warsztatów według metodologii charrette jest ograniczona do maksymalnie 50 osób na każdym z czterech warsztatów (do 200 osób w całym cyklu warsztatów). Wskazany jest udział uczestników i uczestniczek we wszystkich dniach warsztatów – ale nie jest to obowiązek. Udział w spotkaniach będzie możliwy po zaakceptowaniu pisemnego zgłoszenia złożonego w okresie od 18 do 28 września 2023 r. Priorytetem w doborze będzie zapewnienie udziału i włączenie do pracy z projektantami jak najszerszego grona osób zainteresowanych: mieszkańców i mieszkanek, użytkowników i użytkowniczek terenu. Więcej informacji na ten temat udziela Laboratorium Innowacji Społecznych:   
 • telefonicznie pod numerem: +48 58 727 39 10,
 • mailowo pod adresem: konsultacje@lis.gdynia.pl,
 • osobiście pod adresem: ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia.
2)    Zbieranie uwag i opinii dotyczących wstępnej koncepcji zagospodarowania Polanki Redłowskiej - przekształceń przestrzennych i funkcjonalnych Polanki Redłowskiej oraz jej otoczenia wypracowanych w pierwszym etapie konsultacji – w ramach warsztatów według metodologii charrette, nastąpi poprzez:
 • spotkanie dnia 22 października, o godz. 16.00-18.00, w UrbanLab Gdynia, przy al. Zwycięstwa 96/98 Gdynia, prezentujące publicznie wstępną koncepcję zagospodarowania Polanki Redłowskiej wraz z zebraniem uwag do niej,
 • dyżury konsultacyjne bezpośrednio w przestrzeni Polanki Redłowskiej w dniach 23 października w godz. 17.00-19.00 oraz 24 października w godzinach 9.00-11.00, prezentujące wstępną koncepcję zagospodarowania Polanki Redłowskiej połączone ze zbieraniem uwag do niej,
 • zbieranie uwag w formie pisemnej poprzez wypełnione formularze konsultacyjne, które będzie można dostarczyć w okresie od 23 października  do  10 listopada  2023 r. (obowiązuje data wpływu) w następujący sposób:
  • drogą elektroniczną: przez formularz elektroniczny umieszczony na Gdyńskiej Platformie Dialogu pod adresem: www.konsultujemy.gdynia.pl
  • drogą korespondencyjną na adres: -   Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne dot. Polanki Redłowskiej”,·        
  • osobiście do: - Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00,
  • Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00,
  • korzystając z wrzutni znajdującej się w Urzędzie Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konsultacje społeczne dot. Polanki Redłowskiej”.
Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje złożone w inny sposób lub w innych terminach niż opisano powyżej.

3) Ostateczna koncepcja zagospodarowania przestrzeni Polanki Redłowskiej, rekomendowana do realizacji, zostanie zaprezentowana 7 grudnia, w godz. 17.00-19.00 w UrbanLab Gdynia, przy al. Zwycięstwa 96/98 Gdynia.

6. Materiały informacyjne dotyczące przedmiotu konsultacji oraz formularze konsultacyjne zostaną udostępnione w okresie trwania konsultacji w/na:
 • Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.gdynia.pl/bip,
 • Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia,
 • Gdyńskiej Platformie Dialogu pod adresem: www.konsultujemy.gdynia.pl.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Danuta Sobieniecka
Ostatnio zmodyfikował: Danuta Sobieniecka
Data wytworzenia informacji: 19.09.2023
Data udostępnienia informacji: 19.09.2023
Ostatnia aktualizacja: 19.09.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.09.2023 14:39 Aktualizacja treści Danuta Sobieniecka
19.09.2023 14:27 Dodanie informacji Danuta Sobieniecka