Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących budowy mostu drogowego lub kładki pieszo-rowerowej łączącej Karwiny i Mały Kack

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 53/18/VIII/R
Prezydenta Miasta Gdyni
z dnia 20 listopada 2018 r.
 
OGŁOSZENIE
 
Prezydent Miasta Gdyni na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późniejszymi zmianami)
oraz art. 10 ust. 1 uchwały nr XXVIII/684/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Gdyni
(Dz. Urz. Woj. 2017.533 z późniejszymi zmianami), zawiadamia o:
 
przeprowadzeniu lokalnych konsultacji społecznych dotyczących budowy mostu drogowego lub kładki pieszo-rowerowej łączącej ulicę Buraczaną w dzielnicy Karwiny i ulicę Strzelców w dzielnicy Mały Kack.
 
Konsultacje społeczne mają na celu zebranie opinii na temat problemów związanych z poruszaniem się pomiędzy dzielnicami, możliwych zmian w organizacji ruchu, w szczególności dotyczących budowy mostu drogowego lub kładki pieszo-rowerowej łączącej ulice wymienione powyżej.
 
Konsultacje społeczne trwają od dnia 30 listopada 2018 r. do dnia 20 stycznia 2019 r.
 
Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi:
1)     podczas wysłuchania publicznego w terminie 11 grudnia 2018 r., o godz. 18.00, w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, przy ul. Staffa 10
w Gdyni, według zasad opisanych w regulaminie wysłuchania;
2)     z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, który w terminie
od 7 do 20 stycznia 2019 r. można:
a)      wypełnić na stronie www.badanialis.pl/karwiny-malykack,
b)      wysłać pocztą elektroniczną na adres: konsultacje@lis.gdynia.pl,
c)      przesłać pocztą na adres Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia, z dopiskiem „Konsultacje społeczne dot. inwestycji drogowej łączącej Karwiny i Mały Kack”,
d)      złożyć osobiście w:
- Laboratorium Innowacji Społecznych (adres jak wyżej), od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00,
- biurze Rady Dzielnicy Karwiny w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Staffa 10 w Gdyni, w godzinach pracy biura,
- biurze Rady Dzielnicy Mały Kack w budynku Szkoły Podstawowej nr 13
przy ul. Halickiej 8 w Gdyni, w godzinach pracy biura,
- Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 w Gdyni, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-17.00;
3)     na piśmie, w dowolnej formie, przez cały okres trwania konsultacji. Uwagi
na piśmie można składać:
a)      za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem konsultacje@lis.gdynia.pl,
b)      osobiście w:
- Laboratorium Innowacji Społecznych (adres jak wyżej), od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00,
- biurze Rady Dzielnicy Karwiny (adres jak wyżej), w godzinach pracy biura,
- biurze Rady Dzielnicy Mały Kack (adres jak wyżej), w godzinach pracy biura,
- Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni (adres jak wyżej), od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-17.00.
 
Uwagi pisemne złożone po 20 stycznia 2019 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.
O skutecznym złożeniu uwagi decyduje data wpływu.
 
Materiały informacyjne dotyczące przedmiotu konsultacji oraz formularze konsultacyjne zostaną udostępnione w okresie trwania konsultacji:
1)      na stronie internetowej www.lis.gdynia.pl/karwiny-malykack,
2)      w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.gdynia.pl/bip
(wejście przez zakładkę „Inne” – komunikaty),
3)      w Laboratorium Innowacji Społecznych (adres jak wyżej),
4)      w biurze Rady Dzielnicy Karwiny (adres jak wyżej),
5)      w biurze Rady Dzielnicy Mały Kack (adres jak wyżej).
 
Informacji na temat konsultacji udziela Laboratorium Innowacji Społecznych
pod numerem telefonu 58 727 39 08 oraz mailowo pod adresem konsultacje@lis.gdynia.pl.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Katarzyna Mejna
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Mejna
Data wytworzenia informacji: 23.11.2018
Data udostępnienia informacji: 23.11.2018
Ostatnia aktualizacja: 23.11.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.11.2018 13:16 Aktualizacja treści Katarzyna Mejna
23.11.2018 13:09 Korekta Katarzyna Mejna
23.11.2018 13:04 Dodanie informacji Katarzyna Mejna