Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie projektu na realizację programów szkolnej profilaktyki uzależnień.

1. Ogłaszający konkurs:

Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art. 4¹ ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.), art. 10 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r., poz. 783 ze zm.) oraz §1 Uchwały Nr XV/317/2015 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym w Gdyni na lata 2016-2020  i §1 Uchwały Nr XIV/284/2015 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni na lata 2016-2020, ogłasza nabór wniosków mający na celu przyznanie dofinansowania gdyńskim szkołom samorządowym na realizację programów szkolnej profilaktyki uzależnień skierowanych do dzieci, młodzieży  i rodziców.
 
2. Obsługa konkursu:

Część merytoryczna:

1) Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, 81- 338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 3/5
telefon 537-137-217;
e-mail: profilaktyka@opitu.pl; www.opitu.pl
 
Część finansowa:

1) Wydział Edukacji Urząd Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, ul. Śląska 35/37 pok. C101
telefon (centrala) (58) 761-77-00; fax: (58) 761-77-03
e-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl; 
 
3. Opis szczegółowych warunków naboru:

Wnioski można składać w ramach celu szczegółowego nr 6 Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym w Gdyni na lata 2016-2020: przeciwdziałanie wczesnej inicjacji związanej z substancjami psychoaktywnymi i NSP wśród dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym oraz
celu szczegółowego nr 6 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni na lata 2016 – 2020: przeciwdziałanie wczesnej inicjacji alkoholowej wśród dzieci i młodzieży .
 
W ramach naboru dofinansowane będą następujące działania (do wyboru przez Wnioskodawcę):

a) programy rekomendowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN) i Państwową Agencje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA),
b) autorskie programy profilaktyki uzależnień, napisane zgodnie z wytyczonymi standardami,
c) socjoterapie,
d) programy profilaktyczne uwzględniające rodziców (np. grupa wsparcia rodziców).
     
 
Realizacja programów rekomendowanych rozumiana jest jako realizacja pełnego programu profilaktycznego, który uzyskał rekomendacje w systemie programów rekomendowanych Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN), Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), Państwową Agencje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Lista programów rekomendowanych i szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.programyrekomendowane.pl w zakładce „programy”.
 
W ramach planowanych działań należy pamiętać, aby były to działania obejmujące systematyczne spotkania. W przypadku programów rekomendowanych liczba godzin musi być zgodna z założeniami danego programu. Rekomendujemy uwzględnienie pracy z rodzicami oraz kontakt indywidualny z podopiecznymi (diagnoza, rozmowa indywidualna). W przypadku działań mających na celu zwiększanie umiejętności wychowawczych rodziców i opiekunów, zajęcia powinny być prowadzone przez osoby posiadające kwalifikacje do pracy z rodzicami (np. certyfikat realizatora rekomendowanego programu profilaktycznego „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, certyfikat realizatora rekomendowanego programu profilaktycznego „Program Wzmacniania Rodziny” itp.).
 
Przy planowaniu zajęć socjoterapeutycznych  należy uwzględnić następujące założenia:

-     grupa powinna liczyć od 8 do 12 osób,
-     grupy powinny być organizowane w przedziałach wiekowych,
-     grupa powinna być prowadzona przez dwie osoby, w tym przynajmniej jedną z przygotowaniem do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych.
-     praca grupowa powinna odbywać się co najmniej raz  w tygodniu, przy czym jedno spotkanie powinno trwać 1.5 do 2 godzin,
-     nauczyciel uczący dziecko przedmiotu nie powinien być jednocześnie jego socjoterapeutą.
 
Nabór prowadzony jest na podstawie poprawnie wypełnionego wniosku o dofinansowanie realizacji szkolnych programów profilaktycznych złożonego na formularza zamieszczonym w systemie witkac.pl.
Każda ze szkół wyłoniona w drodze naboru zobowiązana będzie do złożenia sprawozdań według określonych przez ogłaszającego wzorów zamieszczonych w systemie witkac.pl:

a) sprawozdania merytorycznego z realizacji programu za okres listopad 2017 r. - maj 2018 r.
b) sprawozdania finansowego, czyli zestawienia wydatków poniesionych z dotacji, a przeznaczonych na realizację programu profilaktycznego, oddzielnie za okres listopad - grudzień 2017 r. oraz za okres styczeń - maj 2018 r.
 
 
4. Wysokość środków finansowych: na dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych w szkołach ogłaszający nabór zapewni środki finansowe w  ogólnej wysokości 120 000 zł brutto (sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) z podziałem na:

1) do 36 000,00 PLN w okresie od dnia 01.11.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
2) do 84 000,00 PLN w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.05.2018 r.
 
5. Termin realizacji: listopad 2017 r. – maj 2018 r.
 
6. Miejsce realizacji: na terenie gdyńskich samorządowych szkół aplikujących do naboru.
 
7. Warunki udziału w postępowaniu:
 
W postępowaniu uczestniczyć mogą gdyńskie samorządowe szkoły. Jedna szkoła może złożyć jeden wniosek w konkursie. Każda ze szkół wchodząca w skład zespołu szkół może złożyć jeden wniosek.

1) Szkoła/placówka aplikująca do naboru składa wniosek w systemie witkac.pl.

2) Do wniosku złożonego poprzez system witkac.pl należy załączyć poprawnie uzupełniony i podpisany przez upoważnione osoby ze strony szkoły/placówki skan dokumentu “Zgoda dyrektora szkoły na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach naboru na realizację szkolnych programów profilaktyki uzależnień skierowanych do dzieci, młodzieży, rodziców”, którego wzór został określony jako załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia (obligatoryjnie).

3) W formie załącznika należy dołączyć scenariusze zajęć (obligatoryjnie).
4) W formie załącznika można dołączyć narzędzie ewaluacyjne (fakultatywnie).
5) Za poprawność złożonego wniosku odpowiada szkoła aplikująca do naboru.
6) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
7) Oferty spełniające wymogi formalne podlegają dalszej ocenie merytoryczno–finansowej.
8) Ocena złożonych ofert zostanie dokonana przez Komisję powołaną Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni, w skład której wejdą przedstawiciele Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni.
9) Ocena będzie obejmowała: ocenę formalną (dotyczącą kompletności i poprawności złożonej oferty) i ocenę merytoryczno-finansową. Na jej podstawie Komisja może zawnioskować o przyjęciu lub odrzuceniu oferty. Szczegółowe kryteria oceny zostały zawarte w “Karcie Oceny Wniosku”, której wzór stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
10) Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie kwota. W takim przypadku szkoła biorąca udział w naborze, której wniosek został wybrany i uzyskał dofinansowanie, akceptując stosowne zmniejszenie dotacji, zobowiązana jest do przedstawienia aktualizacji opisu poszczególnych działań, harmonogramu, kalkulacji przewidywanych kosztów dostosowanych do kwoty przyznanego dofinansowania. W/w dokumenty stanowić będą podstawę do przyznania dofinansowania.
 
8.  Termin, miejsce i forma składania ofert:

1) Oferty z wnioskiem o dofinansowanie należy składać według wzoru dostępnego wraz 
z załącznikami za pośrednictwem systemu na stronie internetowej www.witkac.pl ,
w  terminie od 02.10.2017 do dnia 16.10.2017  2017 r. do godz. 1500.
2) Instrukcja założenia konta w systemie witkac.pl oraz instrukcja złożenia oferty dostępna jest na stronie internetowej  www.witkac.pl.
3) Każdy wnioskodawca, który wypełnił i złożył ofertę poprzez system witkac.pl otrzyma na adres e-mail, który został podany w trakcie rejestracji użytkownika, informację potwierdzającą złożenie oferty.
4) Złożenie oferty po ww. terminie nie będzie możliwe.
 
9. Informacja o wyniku naboru:

Ogłaszający nabór poinformuje niezwłocznie wszystkich ubiegających się o dofinansowanie o wyniku niniejszego naboru, nie wcześniej jednak niż 30.10.2017.
 
Nie przewiduje się trybu odwoławczego od decyzji.
 
10. Osoby upoważnione do kontaktu:

Osobami upoważnionymi przez Ogłaszającego konkurs do kontaktowania się z aplikującymi
do konkursu są:

- w kwestiach merytorycznych:
  Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień: Patrycja Faliszek, Kamila Witkiewicz,
  tel. 537-137-217;

- w kwestiach finansowych:
  Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gdyni: Marlena Madej-Cieślińska,
  tel. 058 761-77-29;

- w kwestiach technicznych obsługi systemu witkac.pl
   infolinia 881 519 871.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Michalina Siemińska
Ostatnio zmodyfikował: Michalina Siemińska
Data wytworzenia informacji: 29.09.2017
Data udostępnienia informacji: 29.09.2017
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.09.2017 10:06 Korekta Michalina Siemińska
29.09.2017 10:03 Aktualizacja treści Michalina Siemińska