Konsultacje społeczne dot. przekształceń przestrzennych i funkcjonalnych ulicy Starowiejskiej oraz jej otoczenia

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 7614/18/VII/R
Prezydenta Miasta Gdyni
z dnia 14 marca 2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE
 
Prezydent Miasta Gdyni na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 10 ust. 1 uchwały
nr XXVIII/684/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Gdyni (Dz. Urz. Woj. 2017.533), zawiadamia o:
 
przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gdyni dotyczących przekształceń przestrzennych i funkcjonalnych ulicy Starowiejskiej oraz jej otoczenia.
 
Celem konsultacji jest wypracowanie koncepcji zmian w przestrzeni ulicy Starowiejskiej oraz poddanie ich pod publiczną dyskusję z mieszkańcami Gdyni.
 
Konsultacje społeczne przeprowadza się w okresie od dnia 6 kwietnia 2018 r. do dnia
30 czerwca 2018 r. w następujących formach:
 
1)     Zbieranie pisemnych propozycji zmian w przestrzeni ulicy Starowiejskiej. Uwagi można składać w okresie od 6 kwietnia do 13 maja 2018 roku (obowiązuje data wpływu) w następujący sposób:
 
a)     drogą elektroniczną: mailem na adres konsultacje@lis.gdynia.pl;
b)     drogą korespondencyjną na adres:
-   Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne dot. ulicy Starowiejskiej”;
c)     osobiście do:
-   Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00,
-   Biura Rady Dzielnicy Śródmieście (w Szkole Podstawowej nr 21, ul. Jana z Kolna 5, 81-351 Gdynia), w godzinach pracy biura,
-   Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–17.00.
 
2)     Cykl trzech warsztatów projektowania, które odbędą się w Gdynia InfoBox, przy ul. Świętojańskiej 30, w terminach:
a)     14 kwietnia 2018 r. (sobota), w godz. 11.00–15.00,
b)     21 kwietnia 2018 r. (sobota), w godz. 11.00–15.00,
c)     12 maja 2018 r. (sobota), w godz. 11.00–15.00.
 
Liczba uczestników warsztatów jest ograniczona. Udział w spotkaniach będzie możliwy po zaakceptowaniu pisemnego zgłoszenia złożonego w okresie od 19 marca do 3 kwietnia 2018 r. Więcej informacji na ten temat udziela Laboratorium Innowacji Społecznych:
a)     telefonicznie pod numerem: 58 727 39 08,
b)     mailowo pod adresem: konsultacje@lis.gdynia.pl,
c)     osobiście pod adresem: ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia.
 
3)     Otwarte spotkanie dla mieszkańców na temat koncepcji zmian ul. Starowiejskiej wypracowanych w pierwszym etapie konsultacji, które odbędzie się w dn. 5 czerwca 2018 r. o godz. 17.30 w Gdynia InfoBox, przy ul. Świętojańskiej 30.
 
4)     Zbieranie uwag i opinii dotyczących koncepcji zmian ul. Starowiejskiej wypracowanych w pierwszym etapie konsultacji. Wypełnione formularze konsultacyjne będzie można dostarczyć w okresie od 4 czerwca do 30 czerwca 2018 r. do godz. 14.00 (obowiązuje data wpływu) w następujący sposób:
a)     drogą elektroniczną:
-   przez formularz elektroniczny umieszczony na stronie: https://www.badanialis.pl/sw-uwagi;
b)     drogą korespondencyjną na adres:
-   Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne dot. ulicy Starowiejskiej”;
c)     osobiście do:
-   Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00,
-   Biura Rady Dzielnicy Śródmieście (w Szkole Podstawowej nr 21, ul. Jana z Kolna 5, 81-351 Gdynia), w godzinach pracy biura,
-   Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–17.00.
 
Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje złożone w inny sposób lub w innych terminach niż opisano powyżej.
 
Materiały informacyjne dotyczące przedmiotu konsultacji oraz formularze konsultacyjne zostaną udostępnione zostaną udostępnione w okresie trwania konsultacji w:
1)     Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.gdynia.pl/bip (wejście przez zakładkę „Inne” – komunikaty),
2)     Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia,
3)     Biurze Rady Dzielnicy Śródmieście, ul. Jana z Kolna 5, 81-351 Gdynia (Szkoła Podstawowa Nr 21),
4)     Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Katarzyna Mejna
Data wytworzenia informacji: 15.03.2018
Data udostępnienia informacji: 15.03.2018