Funkcjonowanie Urzędu Miasta Gdyni

W obliczu trwającej pandemii koronawirusa  Urząd Miasta Gdyni jest zmuszony nadal funkcjonować w specjalnym trybie, tak aby chronić zarówno mieszkańców, jak i pracowników. Wizyty w urzędzie są w dalszym ciągu możliwe po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu. Aby zapewnić klientom lepsze warunki, w holu głównym gdyńskiego magistratu powstała poczekalnia dla umówionych mieszkańców.

Poczekalnia zlokalizowana jest w pobliżu głównego wejścia do budynku przy al. Marszałka Piłsudskiego, zajmując przestrzeń przeznaczoną wcześniej m.in. na kiosk. Przy drzwiach obecny jest funkcjonariusz Straży Miejskiej, który umożliwi wejście do środka. Mieszkańcy będą mogli poczekać do umówionej godziny wizyty.

Stoisko Gdyńskiego Centrum Kontaktu będzie szczególnie pomocne dla tych, których sprawy można załatwić elektronicznie zamiast osobistej wizyty w urzędzie. Do tego będzie zachęcał pracownik GCK, który poinstruuje mieszkańców o możliwości korzystania z Cyfrowego Urzędu i ePUAP, zakładania Profilu Zaufanego, zakładania konta mieszkańca i prowadzenia korespondencji z urzędem w sposób elektroniczny.

W głównym budynku Urzędu Miasta Gdyni działa, całodobowa wrzutnia na dokumenty. Mieszkańcy mogą bezpłatnie, przez 24 godziny i 7 dni w tygodniu, pozostawiać korespondencję adresowaną do magistratu, bezpiecznym miejscu od strony ulicy Bema. Wrzutnia działa także przy wejściu głównym do budynku magistratu przy ul. 10 Lutego. Aby skorzystać z wrzutni, dokumenty z załącznikami należy składać w opakowaniu (np. kopercie) lub trwale złączyć. Przesyłki przekraczające rozmiar wrzutni należy przekazać strażnikowi przy głównym wejściu w godzinach pracy urzędu lub wysłać pocztą. Potwierdzenie wpływu dokumentów na żądanie może zostać wysłane na wskazany w żądaniu adres e-mail. Ponadto dokumenty można dostarczyć za pośrednictwem urzędowego Paczkomatu firmy InPost.

Jak funkcjonuje Urząd Miasta Gdyni w pandemii?


Kontakt z poszczególnymi komórkami Urzędu Miasta Gdyni możliwy jest drogą elektroniczną (Cyfrowy Urząd, ePUAP), za pomocą e-maila lub telefonicznie.

Sprawy on-line

Urząd Miasta Gdyni udostępnia aktualnie ponad 150 usług z możliwością składania wniosków elektronicznie, korzystając z platformy Cyfrowego Urzędu.

Można to zrobić pod adresem http://nasze.miasto.gdynia.pl/cu/.

Aby skorzystać z tej możliwości, należy być posiadaczem bezpiecznego podpisu elektronicznego potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego. Profil zaufany jest bezpłatnym odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego.

W serwisie https://obywatel.gov.pl dostępnych jest obecnie 51 usług on-line. Aby skorzystać z platformy należy posiadać profil zaufany lub e-dowód.

Wizyty w urzędzie

W sprawach z zakresu: rejestracji pojazdów, prawa jazdy, dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz urzędu stanu cywilnego konieczne jest wcześniejsze umówienie spotkania.

Rezerwacji można dokonać:

 • pod adresem gdynia.pl/bip/rezerwacje
 • za pomocą Konta Mieszkańca pod adresem www.gdynia.pl/konto - konieczność posiadania aktywnej Karty Mieszkańca
 • za pomocą aplikacji gdynia.pl (telefony z systemem android) - konieczność posiadania aktywnej Karty Mieszkańca
 • telefonicznie, pod numerem 58 626 26 26, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 16:00

Paczkomat

Za pośrednictwem Paczkomatu można składać i odbierać dokumenty w sprawach związanych między innymi z prawem jazdy, rejestracją pojazdu czy dowodem osobistym - więcej pod adresem https://urzad24.inpost.pl/umgdynia.

Gdyński Paczkomat Urząd 24 znajduje się przy budynku magistratu, od strony parkingu przy ulicy Bema.

Jeśli mieszkaniec zdecyduje się na odbiór dokumentów w paczkomacie, InPost poinformuje przez SMS na podany numer telefonu, gdy będą one czekać na odbiór skrzynce maszyny. W wiadomości będzie widoczny kod potrzebny do jej otworzenia oraz maksymalny termin odbioru.

Jeżeli z powodu ograniczeń związanych z wymiarami lub wagą Twojej paczki nie możesz skorzystać z tańszej usługi InPost Urząd24 https://urzad24.inpost.pl/umgdynia, możesz nadać paczkomatem do Urzędu Miasta Gdyni dowolną przesyłkę, korzystając ze strony
https://inpost.pl/SzybkieNadania/, podając następujące dane odbiorcy: Urząd Miasta Gdyni, e-mail: paczkomat@gdynia.pl, telefon:
887050652 i wybierając paczkomat GDY36M (Piłsudskiego 52/54 , 81-382 Gdynia).

Sprawy, w których wnioskodawca może złożyć wniosek oraz odebrać dokumenty za pośrednictwem Paczkomatu:

PRAWO JAZDY

 • wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień
 • złożenie do depozytu dokumentu prawa jazdy
 • złożenie oryginałów badań lekarskich, psychologicznych i kursu reedukacyjnego
 • zgłoszenie rozpoczęcia kursu przez OSK
 • złożenie zaświadczenia o odbyciu kursu przez instruktorów

REJESTRACJA POJAZDÓW

 • wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsc na wpis kolejnego badania technicznego
 • wniosek o wyrobienie wtórnika dowodu rejestracyjnego
 • wniosek o wyrobienie wtórnika karty pojazdu
 • wniosek o wyrobienie wtórnika tablic rejestracyjnych, dodatkowej tablicy na bagażnik
 • wniosek o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym: HAK, L, GAZ, TAXI
 • wniosek o dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem
 • zgłoszenie zbycia pojazdu
 • zgłoszenie nabycia pojazdu

EWIDENCJA LUDNOŚCI

 • wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców lub rejestru PESEL

Sprawy, w których wnioskodawca może złożyć wniosek za pośrednictwem Paczkomatu, ale po odbiór decyzji oraz dokumentów musi stawić się osobiście, zgodnie z przepisami:

PRAWO JAZDY

 • wniosek o wydanie profilu kandydata na kierowcę (PKK)

REJESTRACJA POJAZDÓW

 • wniosek o zarejestrowanie pojazdu nowego
 • wniosek o zarejestrowanie pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy
 • wniosek o rejestrację pojazdu używanego zakupionego w Polsce (z tym, że złożenie wniosku o przerejestrowanie pojazdu wiąże się z unieruchomieniem pojazdu na czas załatwiania sprawy przez UM, gdyż do wniosku należy załączyć również tablice rejestracyjne)
 • wniosek o powtórną rejestrację pojazdu sprowadzonego z zagranicy
 • wniosek o rejestrację pojazdu zabytkowego
 • wniosek o rejestrację czasową pojazdu
 • wniosek o wyrejestrowanie pojazdu z powodu demontażu
 • wyrejestrowanie pojazdu z powodu kasacji za granicą
 • wyrejestrowanie pojazdu z powodu kradzieży
 • wyrejestrowanie pojazdu z powodu wywozu pojazdu z kraju lub jego zbycia

EWIDENCJA LUDNOŚCI

 • podanie o wymeldowanie lub zameldowanie w trybie administracyjnym
 • wydanie zaświadczenia (o zameldowaniu, wymeldowaniu, liczbie osób zameldowanych w lokalu/budynku)

DOWODY OSOBISTE

 • wniosek o wydanie zaświadczenia z akt dowodów osobistych - archiwum Urzędu Miasta Gdyni

LICENCJE ORAZ ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO

 • wniosek o wydanie licencji na krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką na terenie gminy miasta Gdyni
 • wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy/osób
 • wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja)
 • wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne rzeczy/osób

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

 • wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

SPRAWY Z ZAKRESU USC

 • wniosek rodziców zgłaszających urodzenie dziecka przez profil zaufany, wysyłka przez paczkomat pierwszego po rejestracji aktu urodzenia i potwierdzenia nadania nr PESEL;
 • wniosek strony wysyłka przez paczkomat aktów urodzeń po dokonaniu transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia;
 • wysyłka przez paczkomat zaświadczeń o stanie cywilnym do petentów wnioskujących o taki sposób wysyłki dokumentów;
 • wysyłka przez paczkomat (na wniosek strony) aktów małżeństwa po zawarciu małżeństwa cywilnego, wyznaniowego lub po dokonaniu transkrypcji małżeństwa zawartego za granicą;
 • realizacja wniosków o wydanie aktów stanu cywilnego (wysyłka przez paczkomat aktów urodzeń, małżeństw i zgonów);

SPRAWY Z ZAKRESU NIERUCHOMOŚCI

 • sprzedaż garaży gminnych;
 • ustanowienie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego garażem;
 • wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, kopii mapy ewidencyjnej;
 • zakładanie kartoteki lokalu;
 • grunty Skarbu Państwa sprzedaż gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy nieruchomości, zabudowanej na podstawie pozwolenia na budowę;
 • grunty Skarbu Państwa sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego;
 • bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe;  
 • grunty Skarbu Państwa - dołączenia;
 • grunty Skarbu Państwa - dzierżawa;
 • grunty Skarbu Państwa - przekazanie gruntu w użytkowanie wieczyste;
 • grunty Skarbu Państwa - użyczenia nieruchomości;
 • grunty Skarbu Państwa - zamiana nieruchomości;
 • grunty Skarbu Państwa - aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego;
 • grunty Skarbu Państwa - czasowe zajęcie terenu/trwałe zainwestowanie;
 • grunty Skarbu Państwa - przedłużenie okresu użytkowania wieczystego;
 • grunty Skarbu Państwa - przesunięcie terminu płatności opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu;
 • przekształcenie z mocy prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - Skarb Państwa;
 • ustanowienie służebności gruntowej/służebności przesyłu na nieruchomości Skarbu Państwa;
 • wykreślenie hipoteki wpisanej na rzecz Skarbu Państwa;
 •  sprawy z zakresu Wydziału Inwestycji:
 • wniosek o warunki techniczne przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej;
 • wniosek o  warunki techniczne na budowę/przebudowę/remont miejskiej sieci kanalizacji deszczowej / miejskiej sieci oświetlenia ulicznego;
 • wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej budowy/przebudowy obiektu budowlanego/urządzenia w pasie drogowym;
 • wniosek o wydanie dokumentu na potrzeby złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością Gminy Miasta Gdyni/Skarbu Państwa na cele budowlane;
 • wniosek o  uzgodnienie dokumentacji projektowej budowy/przebudowy zjazdu oraz uzgodnienie zmiany zagospodarowania terenu w zakresie obsługi komunikacyjnej;

SPRAWY Z ZAKRESU OGRODNIKA MIASTA

 • uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie zieleni;
 • wniosek o wydanie opinii dotyczącej stanu zdrowotnego drzewostanu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Piotr Wiśniewski
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 01.06.2020
Data udostępnienia informacji: 01.06.2020
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.05.2021 10:01 Korekta Michał Kowalski
17.05.2021 10:00 Aktualizacja treści Michał Kowalski
10.11.2020 12:50 Aktualizacja treści Michał Kowalski
09.10.2020 11:49 Korekta Michał Kowalski
09.10.2020 11:48 Korekta Michał Kowalski
08.10.2020 08:11 Aktualizacja treści Michał Kowalski
06.10.2020 12:36 Korekta Michał Kowalski
24.09.2020 15:14 Korekta Michał Kowalski
24.09.2020 15:13 Aktualizacja treści Michał Kowalski
29.07.2020 09:13 Korekta Michał Kowalski
29.07.2020 09:11 Korekta Michał Kowalski