Informacja o możliwości zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie gminy

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni informuje, że mieszkańcy chcący zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy (zgodnie z art. 28aa ust 6. , 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990r) składają do Przewodniczącej Rady Miasta Gdyni pisemne zgłoszenie.
Przywołane uregulowanie stanowi:
 
„6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:
/…/
2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób.
8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, /…/
 
Termin zakończenia przyjmowania zgłoszeń określa zacytowane uregulowanie. Zgłoszenie to musi być złożone najpóźniej w dniu poprzedzającym zwołaną sesję Rady Miasta, w porządku której ma być przedstawiony raport tj. najpóźniej w dniu 24 czerwca 2019 roku.

Termin rozpoczęcia przyjmowania pisemnych zgłoszeń określa Statut Miasta Gdyni w § 22h. Zgodnie z nim:

„1. Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Miasta, składa do przewodniczącego Rady zgłoszenie, najwcześniej następnego dnia po udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej zawiadomienia o sesji, w porządku której znajduje się ten raport.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, musi zawierać zamiar wzięcia udziału w debacie oraz dane zgłaszającego, tj.: imię, nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania.

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, musi zostać poparte podpisami co najmniej 50 osób, poprzez zgłoszenie listy poparcia obejmującej oświadczenie o treści: "Popieram zgłoszenie pani/pana … (imię i nazwisko mieszkańca) do udziału w debacie nad raportem o stanie Miasta w roku …. Wyrażam jednocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do rozpatrzenia zgłoszenia.". Osoba wyraża poparcie zgłoszenia wpisując: imię i nazwisko, adres, nr PESEL i własnoręczny podpis.

4. W chwili rejestracji, zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, musi spełniać wymagania ust. 2 i 3.”
 
Ustawodawca dopuścił w ustawie wyłącznie formę pisemną zgłoszenia, wyłączając inne formy, w tym elektroniczną. Kancelaria Urzędu Miasta Gdyni czynna jest w godz. 7:00 - 17:00 od poniedziałku do piątku.
 
Podczas sesji, na której prowadzona jest debatanad raportem, mieszkańcy są dopuszczani do głosu w kolejności wynikającej z terminu złożenia pisemnego zgłoszenia. W debacie tej może zabrać głos 15 mieszkańców

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 10.06.2019
Data udostępnienia informacji: 10.06.2019
Ostatnia aktualizacja: 12.06.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.06.2019 10:16 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
10.06.2019 13:07 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska