Modernizacja kaplicy pogrzebowej na gdyńskim cmentarzu komunalnym w Kosakowie

GMINA MIASTA GDYNI
ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH W GDYNI
UL. WITOMIŃSKA 76
81-311 GDYNIA
 
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej równowartości kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na:

Modernizację kaplicy pogrzebowej na gdyńskim cmentarzu komunalnym w Kosakowie

- sygnatura postępowania EZP 01/2020

Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP pod nr 541914-N-2020 w dniu 20.05.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
Nie
Nazwa projektu lub programu: -

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %): -


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: -

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: -

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: -

Informacje dodatkowe: -

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni, krajowy numer identyfikacyjny 19099486900000, ul. ul. Witomińska  76 , 81-311  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 0-58 660-89-50, e-mail j.turosz@zck.pl, faks 0-58 660-89-69.
Adres strony internetowej (URL): http://gdynia.pl/bip/zarzad-cmentarzy-komunalnych-w-gdyni,1327/zarzad-cmentarzy-komunalnych-w-gdyni,501598
Adres profilu nabywcy: -
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: -

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): -

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL):
Tak

http://gdynia.pl/bip/zarzad-cmentarzy-komunalnych-w-gdyni,1327/zarzad-cmentarzy-komunalnych-w-gdyni,501598

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak

http://gdynia.pl/bip/zarzad-cmentarzy-komunalnych-w-gdyni,1327/zarzad-cmentarzy-komunalnych-w-gdyni,501598

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: Nie
adres: -

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób: -

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak

Inny sposób: listownie, poprzez kuriera, osobiście

Adres:
Zarząd Cmentarzy Komunalnych 81-311 Gdynia, ul. Witomińska 76

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępneNie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) -

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja kaplicy pogrzebowej na gdyńskim cmentarzu komunalnym w Kosakowie
Numer referencyjny: EZP 01/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: -

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: -

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: -


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja wnętrza istniejącej kaplicy pogrzebowej znajdującej się na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Rzemieślniczej w Kosakowie – działka nr 34/34, jednostka ewidencyjna: 221105_2 - Kosakowo, obręb 0004 Kosakowo.

Prace modernizacyjne nie zmienią funkcji oraz formy zewnętrznej przedmiotowego budynku oraz jego otoczenia, a także głównych parametrów technicznych takich jak: długość, szerokość, wysokość i kubatura.

W ramach przedmiotu zamówienia planuje się wykonanie następujących robót budowlanych:
1) wymianę warstw posadzki na gruncie w części przedmiotowych pomieszczeń;
2) docieplenie stropodachu budynku poprzez zastosowanie wełny mineralnej z welonem z papy;
3) zmianę wykończenia i kolorystyki ścian w budynku w części przedmiotowych pomieszczeń;
4) zmianę wykończenia i kolorystyki sufitów w pomieszczeniach;
5) remont węzła sanitarnego w budynku;
6) wykonanie nowych instalacji centralnego ogrzewania w budynku i przygotowanie go do ogrzewania z zastosowaniem kotła gazowego dwufunkcyjnego;
7) wymianę instalacji elektrycznych i niskoprądowych w wybranych pomieszczeniach, w tym wymianę opraw oświetleniowych, wymianę instalacji alarmu, nagłośnienia;
8) korektę instalacji wentylacji w budynku;
9) likwidację istniejących świetlików dachowych w pomieszczeniu kaplicy;

- powyższe roboty budowlane należy wykonać zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego projektem budowlanym oraz łącznie z pozostałymi projektami branżowymi, a zwłaszcza częścią rysunkową opracowań.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111300-1
45212360-7
45300000-0
45310000-3
45453000-7
45330000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: -
Waluta: -

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: -

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

Data zakończenia: 15.11.2020 r.
 
 II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: wykonanie przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania koncesji, zezwoleń czy licencji
Informacje dodatkowe: - 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe: -

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: warunek ten spełni Wykonawca, którzy wykaże, że dysponuję osobami, które skieruje do realizacji zamówienia publicznego, posiadające kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia tj.:
a) co najmniej 1 osobę, pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wpisaną na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzonym aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w niej terminem ważności zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa,
b) co najmniej 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wpisaną na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzonym aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w niej terminem ważności zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa,
c) co najmniej 1 osobę, pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wpisaną na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzonym aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w niej terminem ważności zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: -

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w rozdziale XIV, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 346)

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodny z załącznikiem nr 3 do SIWZ

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: -

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP: -
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dokumenty, które Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązany jest złożyć:
1) formularz ofertowy - zgodny co do treści ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ,
2) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodne co do treści ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ,
3) zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów - zgodne co do treści ze wzorem zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ,
4) kosztorys ofertowy,
5) dokument potwierdzający zasady reprezentacji Wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy Wykonawca wskazał w oświadczeniu. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać Wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski,
6) pełnomocnictwo wskazujące, że osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub Wykonawca występujący w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji dostępnych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii,
7) dowód wniesienia wadium,
8) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodne z załącznikiem nr 5 do SIWZ - w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej http://gdynia.pl/bip/zarzad-cmentarzy-komunalnych-w-gdyni,1327/zarzad-cmentarzy-komunalnych-w-gdyni,501598 informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tys. zł 00/100),
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
2.1. w pieniądzu,
2.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
2.3. w gwarancjach bankowych,
2.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych,
2.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni o numerze 24 1440 1026 0000 0000 0035 0052. W tytule przelewu należy wpisać „wadium – przetarg nieograniczony na modernizację kaplicy pogrzebowej - sygn. postępowania EZP/01/2020”. Kopię przelewu należy załączyć do oferty.
4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Wadium wniesione w:
5.1. poręczeniach lub gwarancjach bankowych,
5.2. gwarancjach ubezpieczeniowych,
5.3. poręczeniach należy złożyć przed terminem składania ofert w oryginale w siedzibie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni przy ul. Witomińskiej 76 – sekretariat - od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 14:30. Natomiast kopie dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty.
6. Poręczenia instytucji kredytowych i gwarancje ubezpieczeniowe obejmować winny czas związania Wykonawcy ofertą oraz zawierać informacje dotyczące zatrzymania przez Zamawiającego wadium zgodnie z art. 46 ust. 5 Ustawy Pzp.
7. Możliwe jest złożenie wadium (z wyjątkiem składanego w formie pieniężnej) w ten sposób, że Wykonawca załączy do oferty kopię dokumentu potwierdzoną przez siebie „za zgodność z oryginałem”, a oryginał przekaże w kopercie z ofertą nie spinając go z ofertą.
8. Termin wniesienia wadium: do dnia 05.06.2020 r. do godz. 13:00
9. Wadium wnoszone w pieniądzu uznane będzie za wniesione w terminie tylko w przypadku wpłynięcia pieniędzy na konto bankowe Zamawiającego przed upływem terminu wyznaczonego na wniesienie wadium.
10. Zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Pzp, Zamawiający zwraca wadium:
10.1 na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
10.2. niezwłocznie wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem o którym mowa w pkt 13 niniejszego rozdziału,
10.3. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 10.2. niniejszego rozdziału, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako najkorzystniejszej.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
14.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
14.2 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: -

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe: -

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: -

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców: -
Przewidywana minimalna liczba wykonawców: -
Maksymalna liczba wykonawców: - 
Kryteria selekcji wykonawców: -

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta: -

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: -

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: -

Informacje dodatkowe: -

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: -

Informacje dodatkowe: -

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: -

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: -

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: -

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: -
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: -

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: -
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): -
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: -
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: -
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: -
Czas trwania: -
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: -
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: -

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria                        Znaczenie
Cena                                60,00
Termin wykonania              30,00
Okres gwarancji i rękojmi    10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: -

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:-
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: -
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): -

Informacje dodatkowe: -

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: -

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: -

Wstępny harmonogram postępowania: -

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: -
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: -

Informacje dodatkowe: -

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: -

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: -

Informacje dodatkowe: -

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: -
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: -
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: -
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: -
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania: -
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: -
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: -
Data: - godzina: -
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: -
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: -
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: Zamawiający wymaga aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, przed podpisaniem umowy.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 2.1. w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni o numerze 24 1440 1026 0000 0000 0035 0052,
2.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
2.3. w gwarancjach bankowych,
2.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych,
2.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone również:
3.1. w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
3.2. przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
3.3. przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości:
5.1. 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
5.2. 30 % nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
6. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
7. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
Informacje dodatkowe: -
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w projekcie umowy.
1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do Umowy pod rygorem nieważności w okolicznościach wskazanych w art. 144 ust 1 pkt 2-6 oraz wskazanych w art. 144 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, przy przestrzeganiu postanowień ust 2.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie:
1) terminu zakończenia realizacji robót i zgłoszenia gotowości do odbioru na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem że przyczyna powodująca konieczność zmiany leży po stronie Zamawiającego.
2) technologii wykonania robót, a co za tym idzie wynagrodzenia Wykonawcy, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem zgody gestora sieci lub użytkownika na taką zmianę, jak również pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie przewidział na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez zmiany technologii robót powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych,
3) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części robót i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie uwzględnił na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu robót, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych,
4) wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej w zakresie wykonania robót dodatkowych i zamiennych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiającego, Użytkownika lub Projektanta, przy możliwej modyfikacji wynagrodzenia Wykonawcy, w sytuacji konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, usprawnienia procesu budowy bądź usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej i uzyskania założonego efektu użytkowego,
5) zmiany przedstawicieli Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz zastąpienie osób Wykonawcy pełniących samodzielne funkcje techniczne osobami o uprawnieniach budowlanych nie gorszych niż kwalifikacje osób zastępowanych,
6) zmiany zakresu robót powierzonych podwykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego na taką zmianę,
7) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 w/w. ustawy, pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
8) zmiany terminu zakończenia realizacji robót i zgłoszenia gotowości do odbioru na uzasadniony wniosek Wykonawcy z powodów niezależnych od Wykonawcy, których nie mógł on przewidzieć na etapie składania oferty:
a) jeżeli w trakcie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, w wyniku których konieczne będzie wydłużenie realizacji przedmiotu umowy,
b) wystąpi siła wyższa, przez co należy rozumieć zdarzenie nieprzewidywalne, o charakterze naturalnym (żywiołowym typu: huragany, powódź lub inne kataklizmy), nie do uniknięcia i pozostające poza kontrolą Stron, następstwem którego strony nie mogły zapobiec, uniemożliwiając stronie realizację zobowiązań w ramach niniejszej umowy,
c) w wyniku wystąpienia szkód oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych na terenie budowy,
d) wystąpi konieczność zmiany terminu przekazania placu budowy ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego, niezależne od niego, dotyczące np. braku przygotowania/możliwości przekazania miejsca realizacji umowy z uwagi na istotne czynniki uniemożliwiające podjęcie robót budowlanych.
9) zmiana terminu oraz sposobu realizacji umowy jeśli zaistniały odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki skutkujące niemożnością wykonania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,
10) wszelkich innych zmian, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.
11) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana o wartość należnego podatku poprzez dodanie do wartości netto wartości należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa – zmiana wynagrodzenia wykonawcy (brutto)
3. Zmiany określone w ust 2 pkt 2, 3, 4, 8 lit. a mogą prowadzić do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku wzrostu ponoszonych przez niego kosztów możliwy jest wzrost kosztów wynagrodzenia o kwotę równą udokumentowanym kosztom wykonawcy. W przypadku ograniczenia zakresu prac (ust. 2 pkt 3) lub oszczędności w związku z wprowadzaną zmianą wynagrodzenie Wykonawcy może podlegać zmniejszeniu o wartość uzyskanych oszczędności.
4. Do zmian wynagrodzenia, o których mowa w ust. 3, stosuje się zapisy o robotach dodatkowych, określone w §2 ust 4 w podpunktach od 19 do 22. - w przypadku braku możliwości zastosowania powyższych regulacji, w szczególności dla robót dodatkowych, Wykonawca przedstawi Nadzorowi minimum 5 ofert od wykonawców/dostawców lokalnych i przyjęta zostanie cena jednostkowa poniżej średniej tych ofert 5. Konieczność oraz zasadność wprowadzenia zmian do umowy w zakresie rzeczowym, finansowym i terminowym wymaga pisemnej opinii Nadzoru oraz akceptacji Zamawiającego.
6. Strona zainteresowana wprowadzeniem zmian do umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 2, zgłasza na piśmie drugiej stronie propozycję zmiany umowy wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. W przypadku gdy o zmianę wnioskuje Wykonawca zgłasza on wniosek Zamawiającemu wraz z opinią Nadzoru (jeśli zmiana umowy dotyczy zakresu rzeczowego, finansowego lub terminowego) i dokumentami potwierdzającymi konieczność ich wprowadzenia w uzgodnieniu z Zamawiającym i Nadzorem, a w przypadku zmiany wartości wynagrodzenia – dokumentów potwierdzający zasadność zmiany wynagrodzenia. Wniosek powinien zostać złożony u Zamawiającego z chwilą zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę zmiany.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): -

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 05.06.2020 r., godzina: 13:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody: -

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z uwierzytelnionym łumaczeniem na język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe: -

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Rydzewska
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 20.05.2020
Data udostępnienia informacji: 20.05.2020