Informacja z otwarcia ofert - wywóz odpadów z terenu cmentarzy komunalnych administrowanych przez ZCK - sygn. postępowania EZP/02/2018

w dniu 05.11.2018 r. o godz. 13:15 w siedzibie Zarządu Cmentarzy Komunalnych doszło do otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na: wywóz odpadów z terenu cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni
 
W wyznaczonym terminie wpłynęło:
1)       3 (trzy)  oferty dotyczące części 1 zamówienia,
2)       3 (trzy)  oferty dotyczące części 2 zamówienia,
3)       3 (trzy)   oferty dotyczące części 3 zamówienia
 
W otwarciu ofert uczestniczyli /nie uczestniczyli* przedstawiciele 3 z 3 Wykonawców, których oferty wpłynęły do przetargu.
 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert przedstawiciel Zamawiającego podał obecnym przedstawicielom Wykonawców kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie całości zadania, która wynosi netto: 326 227,55 zł
w tym na cz. I – 194 988,92 zł netto, na cz. II – 53 495,74 zł netto, na cz. III – 77 742,89 zł netto
 
 
Następnie otworzone zostały oferty, które złożono w terminie a których zbiorcze zestawienie podano w tabelach poniżej.

Część 1 (pierwsza) zamówienia

 
    Nr oferty


 

 
 
               Firma (nazwa)
            lub nazwisko oraz
            adres Wykonawcy
                  Wartość         oferty         Termin       odbioru  odpadów Termin płatności
faktury
    1 Przedsiębiorstwo Usługowe „CLEAN-BUD” Sp. j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska 81-506 Gdynia, ul. Halicka 10 250 117,20 zł brutto
231 590,00 zł netto
do 24 godzin      21 dni
    2 Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych „Sanipor” Sp. z o.o.
81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8
217 350,00 zł brutto
201 250,00 zł netto
do 24 godzin      21 dni
     3 „REMONDIS” Sp. z o.o. 02-981 Warszawa ul. Zawodzie 18
Oddział w Gdyni
81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 42
243 880,20 zł brutto
225 815,00 zł netto
24 godziny 21 dni

 
Część 2 (druga) zamówienia

   Nr oferty               Firma (nazwa)
            lub nazwisko oraz
            adres Wykonawcy
Wartość         oferty Termin       odbioru  odpadów Termin płatności
faktury
     1 Przedsiębiorstwo Usługowe „CLEAN-BUD” Sp. j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska 81-506 Gdynia, ul. Halicka 10 75 578,40 zł brutto
69 980,00 zł netto
do 24 godzin        21 dni
     2 Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych „Sanipor” Sp. z o.o.81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8 66 236,40 zł brutto
61 330,00 zł netto
do 24 godzin          21 dni
     3 „REMONDIS” Sp. z o.o. 02-981 Warszawa ul. Zawodzie 18
Oddział w Gdyni
81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 42
75 027,60 zł brutto
69 470,00 zł netto
24 godziny          21 dni


Część 3 (trzecia) zamówienia

 
   Nr oferty                Firma (nazwa)
            lub nazwisko oraz
            adres Wykonawcy
Wartość         oferty Termin       odbioru  odpadów Termin płatności
faktury
    1 Przedsiębiorstwo Usługowe „CLEAN-BUD” Sp. j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska 81-506 Gdynia, ul. Halicka 10 113 799,60 zł brutto
105 370,00 zł netto
do 24 godzin         21 dni
    2 Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych „Sanipor” Sp. z o.o.81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8 89 829,00 zł brutto
83 175,00 zł netto
do 24 godzin         21 dni
   3 „REMONDIS” Sp. z o.o. 02-981 Warszawa ul. Zawodzie 18
Oddział w Gdyni
81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 42
101 471,40 zł brutto
93 955,00 zł netto
  24 godziny         21 dni

* niepotrzebne skreślić

UWAGA!
 Wykonawcy, którzy złożyli oferty, w terminie 3 dni od dnia publikacji niniejszej informacji zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z podmiotami, które złożyły ofertę w przedmiotowym postępowaniu (art. 24 ust. 11 Ustawy Pzp)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Rydzewska
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Ostatnio zmodyfikował: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 05.11.2018
Data udostępnienia informacji: 05.11.2018
Ostatnia aktualizacja: 05.11.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.11.2018 14:34 Korekta Jarosław Turosz