Informacja z otwarcia ofert - sygn. postępowania EZP/01/2017

w dniu 10.11.2017 r. o godz. 13:15 w siedzibie Zamawiającego doszło do otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na: dostawę trumien i akcesoriów pogrzebowych
 
W wyznaczonym terminie wpłynęły: 3 (trzy) oferty.
 
W otwarciu ofert nie uczestniczyli przedstawiciele Wykonawców, których oferty wpłynęły do przetargu.
 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie całości zadania, kwotę która wynosi netto: 295 920,00 zł
 
Następnie komisja przetargowa w składzie:

1)     Jarosław Turosz – przewodniczący komisji,
2)     Żaneta Prusak – sekretarz komisji,
3)     Małgorzata Figalska – członek komisji
4)     Małgorzata Arendarska – członek komisji
 
przystąpiła do otwarcia ofert, których zbiorcze zestawienie podano w tabeli poniżej.
 
Nr oferty       Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy                Wartość oferty              Termin płatności faktury
 
      1           „STOL-TRUM” Władysław Pęciak 98-332 Rząśnia, Biała 67                  355 340,85 zł brutto                      22 dni
                                                                                                                      (288 895,00 zł netto)

      2           P.P.H. „STOLARNIA-TWARÓG” Janusz Twaróg                                    372 936,00 zł brutto                     30 dni
                        64-820 Szamocin, ul. Ogrodowa 2                                             (303 200,00 zł netto)

 
      3             „Zakład Pogrzebowy” Tadeusz Porożyński                                         372 947,12 zł brutto                    30 dni
                      89-600 Chojnice, ul. Gdańska 3                                                     (303 209,04 zł netto)  


 

 
UWAGA!
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty, w terminie 3 dni od dnia publikacji niniejszej informacji zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z podmiotami, które złożyły ofertę w przedmiotowym postępowaniu (art. 24 ust. 11 Pzp)
Gdynia, 10.11.2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Rydzewska
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 10.11.2017
Data udostępnienia informacji: 10.11.2017