Informacja z otwarcia ofert - Dostawa trumien i akcesoriów pogrzebowych dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni - sygn. postęp EZP/06/2019

w dniu 24.12.2019 r. o godz. 13:15 w siedzibie Zamawiającego doszło do otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na: „Dostawę trumien i akcesoriów pogrzebowych dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni” – sygn. postępowanie EZP/06/2019 (postępowanie nr 3)
 
 
W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 (dwie) oferty
 
 
W otwarciu ofert nie uczestniczyli przedstawiciele Wykonawców, których oferty wpłynęły do przetargu.
 
 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie całości zadania, kwotę która wynosi netto: 250 000,00 zł
 
 
Następnie otworzone zostały oferty, których zbiorcze zestawienie podano w tabeli poniżej.

Nr oferty​ Firma (nazwa)
lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy
Cena oferty Termin dostawy Termin płatności
 faktury
1 PPH „STOLARNIA TWARÓG”
JanuszTwaróg                                            64-820 Szamocin, ul. Ogrodowa 2
327 967,20 zł brutto
266 640,00 zł netto
7 dni 21 dni
2 „STOL-TRUM”
Władysław Zygmunt Pęciak              
98-332 Rząśnia, Biała 67
391 201,50 zł brutto
318 050,00 zł netto
6 dni 21 dni

UWAGA!
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty, w terminie 3 dni od dnia publikacji niniejszej informacji zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z podmiotami, które złożyły ofertę w przedmiotowym postępowaniu (art. 24 ust. 11 Ustawy Pzp).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Rydzewska
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Ostatnio zmodyfikował: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 24.12.2019
Data udostępnienia informacji: 24.12.2019
Ostatnia aktualizacja: 24.12.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.12.2019 13:48 Korekta Jarosław Turosz
24.12.2019 13:46 Korekta Jarosław Turosz