Informacja z otwarcia ofert - Dostawa trumien i akcesoriów pogrzebowych dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni - sygn. postęp EZP/04/2020

w dniu 30.11.2020 r. o godz. 13:15 w siedzibie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni doszło do otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na:
 
 „Dostawę trumien i akcesoriów pogrzebowych dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni” – sygn. postępowanie EZP/04/2020
 
 
W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 (dwie) oferty
 
 
W otwarciu ofert nie uczestniczyli przedstawiciele Wykonawców, których oferty wpłynęły do przetargu.
 
 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie całości zadania, kwotę netto która wynosi: 283 306,52 zł
 
 
Następnie otworzone zostały oferty, których zbiorcze zestawienie podano w tabeli poniżej.

Nr oferty Firma (nazwa)
lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy
Cena oferty Termin dostawy Termin płatności
 faktury
1 PPH „STOLARNIA TWARÓG”
Janusz Twaróg  64-820 Szamocin,
ul. Ogrodowa 2
362 333,40 zł brutto
294 580,00 zł netto
7 dni 21 dni
2 „STOL-TRUM”
Władysław Zygmunt Pęciak              
98-332 Rząśnia, Biała 67
394 076,70 zł brutto
320 387,56 zł netto
7 dni 22 dni

UWAGA!

Wykonawcy, którzy złożyli oferty, w terminie 3 dni od dnia publikacji niniejszej informacji zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z podmiotami, które złożyły ofertę w przedmiotowym postępowaniu (art. 24 ust. 11 Ustawy Pzp).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Rydzewska
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Ostatnio zmodyfikował: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 30.11.2020
Data udostępnienia informacji: 30.11.2020
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.11.2020 14:00 Korekta rozmieszczenia wyrazów w tabeli Jarosław Turosz