Informacja z otwarcia ofert - Dostawa trumien i akcesoriów pogrzebowych dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni - sygn. postęp EZP/04/2019

w dniu 10.12.2019 r. o godz. 13:15 w siedzibie Zamawiającego doszło do otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na:

Dostawę trumien i akcesoriów pogrzebowych dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni – postępowanie nr 2

 
 
W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 (dwie) oferty
 
 
W otwarciu ofert nie uczestniczyli przedstawiciele Wykonawców, których oferty wpłynęły do przetargu.
 
 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie całości zadania, kwotę która wynosi netto: 250 000,00 zł
 
 
Następnie otworzona została oferta, której zbiorcze zestawienie podano w tabeli poniżej.

Numer
oferty
Firma (nazwa)
lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy
Cena oferty Termin dostawy Termin płatności
 faktury
     1

PPH „STOLARNIA TWARÓG” Janusz Twaróg                                            64-820 Szamocin, ul. Ogrodowa 2403 399,66 zł brutto
327 967,20 zł netto
        14 dni      30 dni
     2
„STOL-TRUM”
Władysław Zygmunt Pęciak              
98-332 Rząśnia, Biała 67391 017,00 zł brutto
317 900,00 zł netto
         7 dni      21 dni


UWAGA!
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty, w terminie 3 dni od dnia publikacji niniejszej informacji zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z podmiotami, które złożyły ofertę w przedmiotowym postępowaniu (art. 24 ust. 11 Ustawy Pzp)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Rydzewska
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 10.12.2019
Data udostępnienia informacji: 10.12.2019