Referent – inspektor do Działu Administracji w PPNT Gdynia

Gdynia, dnia 11 marca 2020r.
 
Pomorski Park Naukowo - Technologiczny Gdynia
ogłasza nabór na stanowisko: referent – inspektor
do Działu Administracji
 
Wymiar etatu:    1 etat (40 godzin tygodniowo)
Główne obowiązki:

 • przygotowanie i prowadzenie zamówień zgodnie z obowiązującym wewnętrznym regulaminem i procedurami,
 • przygotowanie opisów przedmiotu zamówienia oraz projektów umów o udzielenie zamówienia publicznego,
 • koordynowanie oraz kontrolowanie prawidłowości realizacji zawartych umów,
 • realizacja obowiązków PPNT Gdynia w zakresie korzystania ze środowiska, wynikających z przepisów o ochronie środowiska,
 • prowadzenie ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości z wytworzonych odpadów, wynikających z przepisów o odpadach,
 • porządkowanie dokumentów jednostki organizacyjnej zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przygotowanie spisów zdawczo-odbiorczych w celu przekazania dokumentacji do składnicy akt,
 • bezpośredni, czynny udział w pracach na poziomie jednostki organizacyjnej, mających na celu realizację obowiązków wynikających z RODO,
 • przygotowanie korespondencji oraz prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem i likwidacją szkód objętych ochroną ubezpieczeniową.
Wykształcenie:
 • średnie techniczne i 2 lata stażu pracy lub wyższe
Wymagania:          
 • znajomość zagadnień związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
 • znajomość zagadnień związanych z prawem budowlanym,
 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, Internet),
 • umiejętności komunikacyjne oraz umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność wyznaczania priorytetów w pracy i efektywnego zarządzania czasem jak również sprawnej organizacji pracy własnej,
 • rzetelność, dokładność, dyspozycyjność, samodzielność,
 • umiejętność działania pod presją czasu.
Wymagania dodatkowe (preferowane):
 • znajomość zagadnień w zakresie administrowania nieruchomościami,
 • znajomość zagadnień prawa budowlanego,
 • znajomość zagadnień z zakresu prawa ochrony środowiska,
 • umiejętność stosowania instrukcji kancelaryjnej w zakresie archiwizacji dokumentów,
 • umiejętność czytania i interpretowania przepisów prawa.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • CV  oraz list motywacyjny.
 • Kopie świadectw pracy.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego o poniższej treści:
 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Pomorski Park  Naukowo – Technologiczny Gdynia Jednostkę Budżetową Gminy Miasta Gdyni z siedzibą przy   al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,  w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu. Ponadto oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o tym, że:
1.     Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji  jest Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni  al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP 5862138302, e-mail:biuro@ppnt.pl; tel. 58 880 81 50.
2.     Dane będą przetwarzane w następujących celach:
2.1. w celach związanych z ubieganiem się przez Panią/Pana umowę o pracę (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO);
2.2. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
3.     Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od celu w jakim zostały zebrane tj. odpowiednio przez okres:
3.1. trwania rekrutacji,
3.2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
3.3. odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
3.4. do czasu upływu terminów przedawnienia potencjalnych roszczeń.
4.     Podanie danych w dokumentach rekrutacyjnych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy u Administratora Danych Osobowych.
5.     Ma Pani/ Pan prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie. Cofnięcie zgody ponadto uniemożliwi ubieganie się przez Panią/Pana o stanowisko pracy u Administratora Danych Osobowych.
6.     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów przy wykonywaniu czynności związanych z jego działalnością statutową, tj. podmioty świadczące następujące usługi: informatyczne, prawne, księgowe i inne usługi pomocnicze lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
7.     Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
8.     Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych a także prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
9.     Ma Pani/Pan  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pan/i danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 
10.  W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, tel. 58 880 81 50, e-mail: biuro@ppnt.pl.”
 • Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.
 • Kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 902).
 • Kopie dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej.
 
Dokumenty należy przesyłać pocztą lub składać osobiście do dnia 30.03.2020 r. do godz. 16:00 na adres:
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, budynek IV, pok. A5.10
al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
z dopiskiem  „Dział Administracji-Referent-Inspektor”
 
Inne informacje:
 • Wymagane oświadczenia rekrutacyjne- druk do pobrania .
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
 • Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Aplikacje, które wpłyną do PPNT Gdynia po określonym terminie lub zostaną złożone drogą e-mailową nie będą rozpatrywane.
 • Wszystkie oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
 • Dokumenty można składać w PPNT Gdynia od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 (Budynek IV, piętro V, pokój A5.10).
 • W lutym 2020r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (58) 880 81 23 lub pod adresem biuro@ppnt.pl
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Borkowska
Wprowadził informację: Hanna Hojnacka
Data wytworzenia informacji: 11.03.2020
Data udostępnienia informacji: 11.03.2020