Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przeds. budowa kompleksu usług ze stacją paliw przy ul. Chwaszczyśkiej i Lipowej

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 85 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)

z a w i a d a m i a  s i ę

o wydaniu przez Prezydenta Miasta Gdyni w dniu 02.12.2009 r. decyzji (znak UOD.RO.7335-46/09) stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: budowie kompleksu usług komercyjnych wraz ze stacją paliw na terenie działek nr: 264/18 265/23 KM 11 i 457/12, 459/18 KM 12 obręb Wielki Kack, przy skrzyżowaniu ul. Chwaszczyńskiej, Gryfa Pomorskiego i Lipowej w Gdyni, planowanego do realizacji przez Inwestora – firmę NALEPA Building & Consulting Tomasz Nalepa w Poznaniu.

Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24
tel. (58) 668 84 90 adres elektroniczny: wydz.ochrony_srodowiska@gdynia.pl.
Powyższą informację umieszcza się:
-     na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (II piętro), obok pok. nr 216;
-     rejonie inwestycji;
-     w internecie od dnia 03.12.2009 r. do dnia 24.12.2009 r. pod adresem http://www.gdynia.pl/bip/srodowisko/info    

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Roman _Orłowski
Data udostępnienia informacji: 03.12.2009