Wybory ławników sądowych kadencja 2011-2015

WYBORY ŁAWNIKÓW 

            W bieżącym roku upływa kadencja ławników sądów powszechnych, zachodzi zatem konieczność wyboru ławników na kadencję 2011-2015 do Sądu Okręgowego w Gdańsku, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku, do Sądu Rejonowego w Gdyni oraz do Sądu Pracy w Gdyni.

 

            Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,
 4. jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku.
 5. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 6. posiada co najmniej wykształcenie średnie.
 7. do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych oraz celów ubezpieczenia i potrzeb osób ubezpieczonych.
 

Ławnikami nie mogą być:

1.      osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 1. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 2. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 3. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 4. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 5. duchowni,
 6. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 7. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 8. radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.

Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłąszaja związki zawodowe lub organizacje pracodawców.

Termin składania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2011 roku.

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia na ławnika sądowego. Wzór karty można także pobrać z internetu – www.ms.gov.pl

Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:

 1. 3 aktualne fotografie, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 2. informację z Krajowego Rejestru karnego,
 3. oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,
 4. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dodatkowo do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 25 osób zgłaszających kandydata.
  UWAGA! W związku z planowanym w najbliższym czasie wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia zmianie ulegnie min. wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika.


Osoby zainteresowane kandydowaniem na ławników proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pok. 107, w godz. 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku.

 

UWAGA: Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie ponosi kandydat na ławnika.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 31.05.2011
Data udostępnienia informacji: 01.06.2011
Ostatnia aktualizacja: 08.06.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.06.2011 09:33 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
08.06.2011 09:31 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
01.06.2011 18:38 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska