Uwaga! Właściciele i zarządcy nieruchomości

Prezydent Miasta Gdyni oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni przypominają wszystkim właścicielom i zarządcom nieruchomości, że zgodnie ze znowelizowanym prawem budowlanym do 31 maja i 30 listopada każdego roku właściciele i zarządcy budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 tys. m². oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 tys. m², mają obowiązek przeprowadzenia okresowej kontroli stanu technicznego.

Sprawdzeniu podlega stan techniczny elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów dymowych, gazowych i wentylacyjnych.

Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie, pisemnie, zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli. Natomiast w przypadku stwierdzenia przez osobę przeprowadzającą kontrolę jakiegokolwiek zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa mienia, osoba ta ma obowiązek bezzwłocznego przesłania kopii protokołu do organu nadzoru budowlanego, a organ ten z kolei ma obowiązek bezzwłocznego przeprowadzenia kontroli w celu potwierdzenia usunięcia stwierdzonych uszkodzeń.

Obowiązek przeprowadzania kontroli stanu technicznego mają właściciele i zarządcy również w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, takich jak: wstrząsy sejsmiczne, intensywne opady atmosferyczne, silne wiatry, mogących spowodować zagrożenie życia, zdrowia lub bezpieczeństwa mienia.

Jednocześnie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni informuje, że znowelizowane prawo budowlane przewiduje możliwość odpowiedzialności karnej i nałożenia na właścicieli i zarządców grzywny do kwoty 720 tys. zł za nieutrzymywanie obiektów w należytym stanie technicznym. Odpowiedzialność karna grozi ponadto kontrolującemu, który nie zgłosi nam faktu przeprowadzenia kontroli lub nie prześle kopii protokołu w przypadkach omówionych powyżej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Małgorzata Omachel - Kwidzińska
Data udostępnienia informacji: 22.10.2009