Sprzedaż w trybie przetargu ofertowego siodła

      OGŁOSZENIEO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU OFETOWEGO SIODŁA NA PODSTAWIE ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA GDYNI NR 7428/12/VI/S    1.     Sprzedający: Gmina Miasta Gdyni – Urząd Miasta Gdyni2.     Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia3.     Osoba  upoważniona do kontaktów: Iwona Pianka 058 668 86 704.     Opis: przedmiotem sprzedaży jest siodło po byłym Oddziale Konnym Straży Miejskiej5.     Cena wywoławcza:- siodło: 882 zł brutto6.   Ze stanem siodła można zapoznać się w obecności pracownika Urzędu Miasta do dnia 13.09.2012 w godz. 9.00. – 15.007.  Oferty można składać do dnia 14.09.2012 do godziny 10.00 w zaklejonej kopercie w Urzędzie Miasta Gdyni, Kancelaria Ogólna na parterze budynku przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia8.  Oferta winna być złożona w kopercie oznaczonej następując: Urzędzie Miasta Gdyni, Wydział Administracyjny  Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia z dopiskiem „ przetarg ofertowy na sprzedaż siodła. Nie otwierać przed godziną 10.30 w dniu 14.09.2012”9.  Oferta powinna zawierać:- imię i nazwisko oraz adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta- oferowaną cenę- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem faktycznym przedmiotu przetargu10.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.09.2012 o godz. 10.30 w siedzibie Wydziału Administracyjnego UMG przy ul. Partyzantów 42.11.  Sprzedający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Joanna Szwedowska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Lompert
Data wytworzenia informacji: 31.07.2012
Data udostępnienia informacji: 06.09.2012
Ostatnia aktualizacja: 06.09.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.09.2012 11:10 Aktualizacja treści Joanna Lompert
06.09.2012 11:09 Dodanie informacji Joanna Lompert