Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017 prowadzonych przez Gminę Gdynia

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017 rozpocznie się 14 marca 2016 r., zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w załączonym Zarządzeniu Nr 4061/2016/VII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29 stycznia 2016 r w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego oraz do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdynia

1.Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rok szkolny 2016/2017
 
 
 
Lp.
 
Rodzaj czynności
Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu
uzupełniającym
1
2
3
4
  1.
 
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 
 
od 14 marca 2016 r.
do 31 marca 2016 r.
   do godz. 15.00
 
 
 
od 19 kwietnia 2016 r.
do 21 kwietnia 2016 r.
    do godz. 15.00
 2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału  przedszkolnego w szkole podstawowej
 i dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 
 
 
od 01 kwietnia 2016 r.
do 05 kwietnia 2016 r.
 
 
od 22 kwietnia 2016 r.  do 25 kwietnia 2016 r.
 3.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
nie zakwalifikowanych
 
    
   12 kwietnia 2016 r.
    o godz. 15.00
 
   05 maja 2016 r.
     o godz.15.00
 4.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
od 12 kwietnia 2016 r.
 do 15 kwietnia 2016 r.
      do godz. 17.00
 

od 05 maja 2016 r.
do 09 maja 2016 r.
 do godz. 17.00
 5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 
18 kwietnia 2016 r.
   o godz. 15.00

  11 maja 2016 r.
    o godz.15.00
 
 
2. Kryteria i ich wartość  punktowa w postępowaniu rekrutacyjnym drugiego etapu do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdynia :
 
1)  dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się - 55 pkt. -  kryterium dotyczy tylko oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej;
 2) dziecko obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących bądź studiujących w trybie stacjonarnym lub uczących się w systemie dziennym - 20 pkt.;
3) dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu/oddziale przedszkolnym  pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie ubiega się w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja - 10 pkt.;
4) dziecko, które ze względu na organizację pracy zawodowej lub nauki rodziców (opiekunów prawnych) będzie korzystało z oferty programowej wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie -  8 pkt.; - kryterium dotyczy tylko przedszkoli;
5) dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic (opiekun prawny) rozlicza podatek  dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia - 5 pkt.; 
6) przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie  ubiega się dziecko jest  najbliżej położonym przedszkolem/oddziałem przedszkolnym od  jego miejsca zamieszkania lub najbliżej położonym od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych)  -  2 pkt.            
 
Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów:
      
1) oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się;
2) oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności gospodarczej  z uwzględnieniem  nr NIP i REGON bądź o odbywaniu stacjonarnych studiów lub pobieraniu nauki w systemie dziennym;
3) oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci  lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego  dziecka  w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się;
4) oświadczenie o deklarowanej  liczbie godzin  korzystania z opieki przedszkolnej;
5) oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia;
6) oświadczenie, że przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest przedszkolem/oddziałem przedszkolnym położonym najbliżej od jego miejsca  zamieszkania  lub położonym najbliżej od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych).

Szczegółowe informacje: Wydział Edukacji, tel. 58 66 88 451.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Aleksandra _Rzewuska
Data wytworzenia informacji: 29.01.2016
Data udostępnienia informacji: 29.02.2016