Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018, prowadzona przez Gminę Miasta Gdyni

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018  rozpocznie się 30 marca 2017 r., zgodnie z harmonogramem Zarządzenia Nr 5928/2017/VII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do klas I szkół podstawowych, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.

1. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych  na rok szkolny 2017/2018.
 
 
 
 
2. W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdynia dla kandydatów spoza obwodu ustala się następujące kryteria wraz z liczbą punktów:
 
1) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek - 50 pkt,
2) kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek - 40 pkt,
3)  niepełnosprawność kandydata - 30 pkt,
4) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) - 30 pkt,
5)  wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) - 30 pkt,
6)  objęcie kandydata pieczą zastępczą - 30 pkt,
7) miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek - 20 pkt,
8) kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek - 10 pkt.
 
Określa się następujące dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów:
 
1) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 1 - oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek,
2) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 2 - oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek,
3) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 3 - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r., Nr 127, poz.721 z późn. zm.),
4) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 4 - prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu lub oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
5) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 5 - oświadczenie rodzica o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej,
6) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 6 - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.)
7) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 7 - zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu albo w przypadku samozatrudnienia - aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
8) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 8 - oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Aleksandra _Rzewuska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Rzewuska
Data wytworzenia informacji: 29.01.2016
Data udostępnienia informacji: 29.01.2016
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.03.2017 10:49 Aktualizacja treści Aleksandra Rzewuska
29.03.2017 10:48 Aktualizacja treści Aleksandra Rzewuska