Rekrutacja do klas pierwszych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjów na terenie województwa pomorskiego na rok szkolny 2016/2017 reguluje Zarządzenie nr 5/2016 pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28stycznia 2016 roku.W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Gdynia, dla kandydatów spoza obwodu ustala się następujące kryteria wraz z liczbą punktów:
 
1) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 70 pkt,
2) wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kandydata szczególne osiągnięcia aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności
w formie wolontariatu - 30 pkt,
3) inne, niż określone w pkt 2, dodatkowe osiągnięcia kandydata wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - 50 pkt,
4) niepełnosprawność kandydata - 30 pkt,
5) wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) - 30 pkt,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)- 30 pkt,
7) kandydat został objęty pieczą zastępczą - 30 pkt,
8) rodzeństwo kandydata uczy się w gimnazjum, do którego składany jest wniosek kandydata lub w zespole szkół, w skład którego wchodzi gimnazjum, do którego składany jest wniosek kandydata - 10 pkt,
9) kandydat jest absolwentem szkoły podstawowej wchodzącej w skład zespołu szkół wraz z gimnazjum, do którego składany jest wniosek kandydata - 10 pkt.
 
Określa się następujące dokumenty złożone przez kandydata niezbędne do potwierdzenia kryteriów:

1) w odniesieniu do kryteriów określonych w § 1 pkt 1, 2, 3 i 9 - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
2) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 4 - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r., Nr 127, poz.721 z późn. zm.),
3) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 5 - oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
4) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 6 - prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu lub oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
5) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 7 - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.)
6) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 8 - oświadczenie o rodzeństwie kandydata uczącego się w gimnazjum, do którego składany jest wniosek kandydata lub
w zespole szkół, w skład którego wchodzi gimnazjum, do którego składany jest wniosek kandydata.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Aleksandra _Rzewuska
Data wytworzenia informacji: 29.01.2016
Data udostępnienia informacji: 29.01.2016