Postanowienie Wojewody Pomorskiego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 438/152 położoną w gminie Gdynia

WOJEWODA POMORSKI

WG-III.7570.260.2011.SK

Gdańsk, dnia 26 lipca 2013 r.

POSTANOWIENIE


 
Na podstawie art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U.z 2013 r., poz. 267.)


postanawiam


przesunąć termin zakończenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 438/152 o pow. 0,0607 ha, położoną w gminie m. Gdynia, obręb Gdynia {0002} objętą decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia
29 września 2010 r. nr WI.I/WW/7045-62/2010 o lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: "Modernizacja linii kolejowej E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia obszar LCS Gdynia od km 20, 270 do km 23, 009" i wyznaczyć nowy termin załatwienia sprawy do dnia
31 grudnia 2013 r.
 

UZASADNIENIE

W związku z koniecznością ponownej analizy operatu szacunkowego, zakończenie sprawy w uprzednio wskazanym terminie nie jest możliwe.
Mając na uwadze powyższe ustalenia postanawia się jak na wstępie.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 141 § 1 i art. 142 k.p.a. na niniejsze postanowienie nie słuzy zażalenie, a strona może je zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Nelke
Wprowadził informację: Dorota Nelke
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 26.07.2013
Data udostępnienia informacji: 31.07.2013
Ostatnia aktualizacja: 14.08.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.08.2013 13:27 Korekta Michał Kowalski
14.08.2013 13:23 Korekta Michał Kowalski
14.08.2013 13:23 Korekta Michał Kowalski
31.07.2013 11:11 Dodanie informacji Dorota Nelke