Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH 2013 – edycja 2”

Wojewoda Pomorski informuję, że Minister Pracy i Polityki Społecznej działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.), ogłosił - w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH", zwanego dalej „Programem" - konkurs „MALUCH 2013 - edycja 2".

1. Program MALUCH realizowany jest w 2013 r. w dwóch edycjach. Niniejsze ogłoszenie realizuje 2 edycję Programu.

2. W ramach konkursu „MALUCH 2013 - edycja 2" będą dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, (żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie), polegające na:
2.1. zapewnieniu funkcjonowania nowych miejsc opieki w żłobku lub w klubie dziecięcym, utworzonych w 2013 r.,
2.2. organizacji w 2013 r. nowych miejsc opieki u dziennych opiekunów oraz zapewnieniu ich funkcjonowania.

3. O dotacje mogą się ubiegać:
3.1. osoby fizyczne, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - na miejsca opieki w żłobkach i klubach dziecięcych, wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.;
3.2. osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - organizujące pracę i zatrudniające dziennego opiekuna w 2013 r., wpisanego do wykazu dziennych opiekunów do dnia 31 grudnia 2013 r.

4. Z dotacji nie mogą skorzystać:
4.1. jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne oraz spółki prawa handlowego będące (współ)własnością jednostek samorządu terytorialnego;
4.2. instytucje, w których koszty funkcjonowania miejsc są pośrednio finansowane lub współfinansowane w konkursie „MALUCH 2013 - edycja 1".

5. Na drugą edycję Programu przeznaczono w 2013 roku kwotę 20 000 000 zł, z możliwością jej zwiększenia.

6. Termin składania ofert: do dnia 08 sierpnia 2013 r.


7. Oferty w formie pisemnej należy składać do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, a także w formie elektronicznej na adres e-mail Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz na adres e-mail Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
• Oferty w formie papierowej należy nadesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs Maluch 2013 - edycja 2" do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego lub złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk (parter, wejście B) w godzinach pracy Urzędu tj. 7.45-15.45 (w przypadku ofert nadesłanych listem poleconym, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę stempla pocztowego).
• Oferty w formie elektronicznej (bez skanowania podpisów) należy przesłać na adres e-mail: malgorzata.polak@gdansk.uw.gov.pl, a także na adres e-mail Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Maluch@mpips.gov.pl - wpisując w temacie „Oferta Maluch 2013 edycja 2 - nazwa_gminy_której_dotyczy_oferta - skrócona_nazwa_podmiotu", w terminie złożenia oferty w formie papierowej.

8. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie do dnia 12 września 2013 r. na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poświęconej opiece nad dziećmi w wieku do lat 3: http://www.zlobki.mpips.gov.pl/ oraz na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/.

9. Beneficjenci zobowiązani są do utrzymania funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do dnia 31 grudnia 2014 r.

10. Uzyskane kwoty dotacji na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki pomniejszają miesięczne opłaty rodziców.

11. Szczegółowe zasady konkursu zawiera Regulamin konkursu „MALUCH 2013 -
edycja 2".

Program, Regulamin konkursu oraz wzorów dokumentów dostępne są na stronie internetowej PUW http://www.pomorskie.eu/pl/bip/puw/urzad_wojewodzki/wydzialy_puw/wzfe/maluch13e2 oraz na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej http://www.zlobki.mpips.gov.pl/maluch/.

Wszelkie pytania proszę kierować do pracowników Oddziału Inwestycji Budżetu Państwa Wydziału Infrastruktury tel. (58) 30 77 - 332, - 124, - 148 pok. 420, 415, 419.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Nelke
Wprowadził informację: Dorota Nelke
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 25.07.2013
Data udostępnienia informacji: 25.07.2013
Ostatnia aktualizacja: 31.07.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.07.2013 10:55 Korekta Dorota Nelke
25.07.2013 17:20 Dodanie informacji Dorota Nelke