Obwieszczenie o postępowaniu w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla projektu odtworzenia Potoku Wiczlińskiego


ROD.6540.7.2016.AN
                                                          OBWIESZCZENIE
                                 Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27 kwietnia 2016r.

Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 23), art. 80 ust. 3 oraz art. 41 i art. 161 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 196 ze zm) w związku z wnioskiem Gminy Miasta Gdyni, działającej poprzez pełnomocnika Tadeusza Rozkwitalskiego z Biura Projektów i Doradztwa Technicznego „Hydroprojekt w Gdańsku" Sp. z o.o. z Gdańska złożonym w dniu 12.04.2016r. i uzupełnionym w dniu 13.04.2016 r. o zatwierdzenie opracowania: „Projekt robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla projektu odtworzenia Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych w dzielnicy Wiczlino w Gdyni"
zawiadamia się strony o
wszczęciu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie.
W projekcie przewiduje się wykonanie łącznie 66 otworów o głębokości 5 m (z możliwością ich pogłębienia do głębokości maksymalnie 10,0 m jeśli wystąpią grunty organiczne) oraz sondowania dynamiczne. Z otworów, przed ich likwidacją, pobrane zostaną próbki gruntu w celu określenia ich parametrów wytrzymałościowych.
Projektowane prace obejmą wykonanie robót geologicznych, na działkach nr ew.: 2343, 2455, 2488, 2712, 2820, 2934, 2939, 2942, 2944, 2956, 2957, 3227, 3232, 3234, 3235, 3817, 3819, 3820, 3854, 3973, 3974, 3976, 4263, 4676, 4677, 4695, 4699, 4700, 4701, 4704, 4706, 4707, 4709, 4711, 4712, 4713, 4714, 4715, 4716, 4717 4750 4754, 4774, 4775, obręb 0011 Chwarzno-Wiczlino
Z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni, przy ul. 10 Lutego 24 pokój 518 w godz. 8.00-15.00, tel. 58 6688490. Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można wnieść ustnie do protokołu, pocztą elektroniczną na adres: a.narwojsz@gdynia.pl lub pisemnie na adres: Wydział Środowiska Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia.
Obwieszczenie umieszcza się:
1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24 (V piętro, obok pok. nr 521),
2. na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.gdynia.pl/bip
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. Prezydenta Miasta
mgr Andrzej Narwojsz
Geolog powiatowy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Andrzej Narwojsz
Ostatnio zmodyfikował: Andrzej Narwojsz
Data wytworzenia informacji: 27.04.2016
Data udostępnienia informacji: 27.04.2016
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.04.2016 10:13 Dodanie informacji Andrzej Narwojsz