Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Miasta Gdyni, obręb Chwarzno-Wiczlino

Na podstawie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287) Prezydent Miasta Gdyni informuje o rozpoczęciu modernizacji ewidencji gruntów i budynków Miasta Gdyni, obręb Chwarzno - Wiczlino (NR TERYT 226201_1.0011) zwaną dalej Modernizacją. Modernizacja zostanie zakończona do 31 października 2014 roku.

W wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków, powstanie projekt operatu opisowo-kartograficznego, który zostanie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni na okres 15 dni roboczych. Po tym terminie projekt stanie się operatem ewidencji gruntów i budynków.
Informacja o terminie i miejscu wyłożenia Projektu zostanie podana do publicznej wiadomości na co najmniej 14 dni przed terminem jego wyłożenia i zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni, w biuletynie RATUSZ, na stronie BIP urzędu oraz w Gazecie Wyborczej. W tym okresie osoby zainteresowane będą mogły zgłaszać uwagi do danych zawartych w Projekcie.


Zobowiązuje się organy administracji publicznej oraz inne instytucje, w których posiadaniu znajdują się dane ewidencji gruntów i budynków do ich udostępnienia wykonawcy prac.
Stosownie do art. 13 i 14 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287) właściciele oraz inni władający nieruchomościami zobowiązani są umożliwić wykonawcy wstęp na grunt  celem wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Irena Mislisz
Wprowadził informację: Aleksandra _Stecko
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra _Stecko
Data wytworzenia informacji: 21.08.2013
Data udostępnienia informacji: 21.08.2013
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.10.2014 09:29 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
25.07.2014 14:48 zmiana osoby odpowiedzialnej z Aleksandra _Stecko
21.08.2013 13:18 Korekta Aleksandra _Stecko
21.08.2013 13:16 Dodanie informacji Aleksandra _Stecko