Mamy miejskiego ogrodnika w Gdyni!

Z początkiem września rozpoczęła działalność nowa komórka organizacyjna Urzędu Miasta Gdyni - Biuro Ogrodnika Miejskiego. Ogrodnikiem Miejskim została, wybrana drogą konkursu, p. Maura Zaworska-Błaszkiewicz.


Do jej zadań należy kreowanie wizerunku zieleni miejskiej, a w szczególności:


1) opracowywanie koncepcji zieleni na terenie miasta Gdyni, w tym planowanie i nadzór nad rozwojem terenów zieleni miejskiej, w szczególności poprzez wykonywanie projektów nasadzeń zieleni wraz z małą architekturą;


2) realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie przyrody, a w tym:

a) przygotowywanie opinii dotyczących stanu zdrowotnego drzew i krzewów w toku wybranych postępowań prowadzonych w sprawie ich wycinki;

b) udział w kontrolowaniu nasadzeń rekompensujących,

c) prowadzenie spraw związanych z utworzeniem obszarów i obiektów przyrodniczych podlegających prawnej ochronie oraz prowadzenie stosownego rejestru;


3) prowadzenie i nadzór rewitalizacji istniejących zadrzewień;


4) typowanie do usunięcia starych i chorych drzew;


5) kontrola terenów zieleni miejskiej, w tym lasów komunalnych i zlecanie Zarządowi Dróg i Zieleni podjęcia działań na rzecz poprawy ich stanu biologicznego i estetyki;


6) planowanie i kompleksowy nadzór rozwoju zieleni miejskiej poprzez:

a) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem zachowywania istniejącej zieleni lub tworzenia nowych terenów zielonych,

b) opiniowanie dokumentacji projektowej, w tym projektów budowlanych w zakresie gospodarowania zielenią,

c) opiniowanie wniosków dotyczących gospodarki terenami zieleni urządzonej i terenami przeznaczonymi w planie zagospodarowania przestrzennego pod zieleń,

d) ochronę przyrody we współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody,

e) propagowanie akcji związanych z podnoszeniem świadomości ochrony przyrody;


7) prowadzenie inwentaryzacji terenów zieleni;


8) współpraca z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków w zakresie zabytkowej zieleni lub usytuowanej w obszarach objętych ochroną konserwatorską;


9) współpraca z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa w zakresie polityki ekologicznej miasta.Biuro Ogrodnika Miasta znajduje się przy Al. Zwycięstwa 291A, na terenie zespołu dworsko-parkowego Kolibki w Gdyni. Numery telefonów: (058) 620 72 86 oraz (058) 620 25 134.


 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Lidia Rumel-Czarnowska
Data udostępnienia informacji: 08.09.2008