Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ZIPROM

Zgodnie z Art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Prezydent Miasta Gdyni informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu pn.: Zintegrowany Plan Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni w zakresie miejskich obiektów kulturalnych, obiektów usługowych i handlowych oraz działań rewitalizacyjnych (ZIPROM).
ZIPROM obejmuje niewielkie części obszaru Gminy Miasta Gdyni, na których planowane inwestycje podlegają ocenie oddziaływania na środowisko na etapie przedrealizacyjnym poszczególnych przedsięwzięć. Realizacja ZIPROM nie spowoduje skumulowanych i transgranicznych oddziaływań na środowisko.
Projekt dokumentu ZIPROM został uzgodniony z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Pomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym. W ocenie obu organów zadania objęte Zintegrowanym Planem Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni nie należą do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Nie stwierdzono również, że plan wyznacza ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Borkowska
Wprowadził informację: Justyna _Misztal
Ostatnio zmodyfikował: Justyna _Misztal
Data wytworzenia informacji: 02.11.2011
Data udostępnienia informacji: 02.11.2011
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.11.2011 14:58 Dodanie informacji Justyna _Misztal