Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca

Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów tut. Urzędu informuje, że istnieje możliwość składania wniosków o rejestrację pojazdu, czasową rejestrację pojazdu, wyrejestrowanie pojazdu, wydanie prawa jazdy poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Pojazd i Kierowca.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza umożliwia składanie wniosków drogą elektroniczną w sprawach:
- Rejestracji pojazdu;
- Czasowej rejestracji pojazdu,
- Wyrejestrowanie pojazdu;
- Wydanie prawa jazdy.

1. Wniosek można złożyć po zalogowaniu się do systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej na stronie:
                                                                 https://www.esp.pwpw.pl

 

2. Opis związany z usługą można odnaleźć na stronie:
                                                                 https://www.esp.pwpw.pl/Account/Help

3.
Wypełniony formularz wniosku elektronicznego opatruje się:

  • podpisem stanowiącym podanie w postaci elektronicznej danych: imienia i nazwiska osoby wnioskującej oraz jej adres zamieszkania, potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, albo
  • bezpiecznym podpisem elektronicznym

4. Do wniosku właściciel pojazdu dołącza, w formacie i zgodnie z wymaganiami zeskanowane dokumenty, wraz z załączonym potwierdzeniem elektronicznym dokonania przelewu wymaganych opłat albo zeskanowanym dowodem wpłaty tych opłat. Dopuszcza się załączanie zdjęć tablic rejestracyjnych wykonanych techniką cyfrową.

5. Do wniosku kierowca dołącza, w formacie i zgodnie z wymaganiami zeskanowane dokumenty, wraz z załączonym potwierdzeniem elektronicznym dokonania przelewu wymaganych opłat albo zeskanowanym dowodem wpłaty tych opłat.

6. Szczegółowe informacje odnośnie wymaganych dokumentów, wysokości opłat, numeru konta, na  które  należy  dokonać  wpłaty opłaty skarbowej znajdują  się  w  sprawach do załatwienia Referatu Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów tut. Urzędu.

  • Numer konta na który należy wnosić opłatę komunikacyjną oraz opłatę za prawo jazdy:

PKO Bank Polski S.A. W GDYNI

                                        44 1440 1026 0000 0000 0033 5045

 

7. UWAGA - Po otrzymaniu pozytywnie zweryfikowanego wniosku, właściciel pojazdu będzie wezwany, do przekazania do tut. urzędu w wyznaczonym terminie oryginałów wymaganych dokumentów oraz tablic rejestracyjnych. Równocześnie zostanie wyznaczony termin zgłoszenia się w tut. Urzędzie celem odbioru dokumentów.

Na każdym etapie postępowania zamiast osobistego dostarczenia dokumentów lub ich odbioru można je przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską za zwrotnym pokwitowaniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu.

8. W przypadku negatywnie zweryfikowanego wniosku nieodpowiadającego wzorowi                         i wymaganiom, lub niezałączenia wszystkich wymaganych dokumentów i dowodu opłat, właściciel pojazdu zostanie poinformowany o konieczności dokonania uzupełnienia dokumentów i opłat drogą elektroniczną.

9. Podstawa prawna:

  • § 15a-15g rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 .07.2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów  (Dz. U. 2014 r., poz. 1522 j.t.),
  • § 2 ust 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.09.2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. 2014 r., poz. 1727 j.t.),
  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015r. poz. 155),
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012r. poz 1005).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Iwona Ławik
Data udostępnienia informacji: 16.03.2015