Ogłoszenie o organizacji przetargu ustnego nieograniczonego na najem pomieszczeń użytkowych, który odbędzie się dn. 14.04.2023 r.

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem pomieszczeń użytkowych
 
Przetarg odbędzie się dnia 14 kwietnia 2023 r. o godz. 12.00 w Sali 105 (I piętro) w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni.

  • Regulamin przetargu zamieszczony jest na stronie www.investgdynia.pl
  • Pomieszczenia można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni, ul. Kołłątaja 1, tel. 58 628 41 00.
  • Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłata wadium i niezaleganie z opłatami należnymi z tytułu dzierżawy i najmu. Stosowną informację można uzyskać w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Gdyni, tel. 58 668 88 40.
  • Wpłaty wadium należy dokonać najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień przetargu w kasie Urzędu Miasta znajdującej się na parterze budynku Urzędu Miasta Gdyni (sala obsługi mieszkańców- kasa „C”) - wejście od strony Al. Marsz. Piłsudskiego.
  • Wpłaty wadium w formie przelewu bankowego należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem, ponieważ za dochowany termin wpłaty uważa się datę uznania konta Urzędu Miasta, a zatem jest to dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
  • Nr konta Urzędu Miasta: PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr rachunku: 53-1440-1026-0000-0000-0040-1037.
  • Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z  Regulaminem Przetargu oraz akceptacją stanu prawnego przedmiotu przetargu.
  • Przed otwarciem przetargu jego uczestnicy obowiązani są przedłożyć Komisji Przetargowej: 1) dowód tożsamości osoby uczestniczącej w przetargu, 2) dowód wpłaty wadium, 3) informację o niezaleganiu z opłatami należnymi Gminie Miasta Gdyni z tytułu dzierżawy i najmu, 4) W zależności od rodzaju podmiotu, który przystępuje do przetargu: - aktualny odpis lub wydruk z właściwego rejestru lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, - umowę spółki cywilnej.
  • W przypadku ustanowienia przez uczestnika przetargu pełnomocnika winien on przedstawić umocowanie do udziału w przetargu.
  • Osoby fizyczne (również wspólnicy spółek cywilnych) zamierzające uczestniczyć w przetargu, a pozostające w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustawowy ustrój majątkowy, przedstawiają komisji przetargowej zgodę współmałżonka na wzięcie udziału w przetargu oraz na zawarcie umowy w razie jego wygrania, sporządzoną w formie oświadczenia. W przypadku braku takiej zgody wymagane jest osobiste uczestnictwo w przetargu obojga małżonków.
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać pod nr tel. 58 668 89 44 oraz e-mail: o.cerska@gdynia.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Oliwia Cerska
Ostatnio zmodyfikował: Oliwia Cerska
Data wytworzenia informacji: 06.03.2023
Data udostępnienia informacji: 06.03.2023
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.03.2023 13:51 Dodanie informacji Oliwia Cerska