Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, na czas oznaczony do 6 miesięcy, z przeznaczeniem na prowadzenie mobilnych punktów gastronomicznych

PREZYDENT   MIASTA   GDYNI
 
Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na czas oznaczony do 6 miesięcy z przeznaczeniem na prowadzenie mobilnych punktów gastronomicznych, nieruchomości położonych w Gdyni:
1. przy ul. Bryla / Staniszewskiego, oznaczonej jako działka nr 3056, obręb 0011 (Chwarzno-Wiczlino), zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00032233/3, (pkt.1),
2. w Parku Kilońskim, oznaczonej jako działka nr 2689, obręb 0010 (Chylonia), zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00017305/8, (pkt.2),
3. przy ul. Świeckiej, oznaczonej  jako działki nr 1935, 1936, 1937, obręb 0010 (Chylonia), zapisanej w księgach wieczystych KW GD1Y/00021451/7, KW GD1Y/00017303/4, KW GD1Y/00001097/1, (pkt.3),
4. przy ul. Chylońskiej, oznaczonej jako działka nr 1989, obręb 0012 (Cisowa), zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00033111/9, (pkt.4),  
5. przy ul. Wiczlińskiej – Skwer Ks. Piotra Mazura, oznaczonej jako działka nr 2694, obręb 0014 (Dąbrowa), zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00014062/1, (pkt.5),  
6. przy ul. Zapolskiej, oznaczonej jako działka nr 525, 526, obręb 0017 (Karwiny), zapisanych w księdze wieczystej KW GD1Y/00005909/5, (pkt.6),  
7. przy Skwerze Ireny Kwiatkowskiej oznaczonej jako działka nr 228/2, obręb 0020 (Obłuże), zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00024614/9, (pkt.7),  
8. przy ul. Unruga, oznaczonej jako działka nr 541, obręb 0020 (Obłuże), zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00023673/3, (pkt.8),  
9. przy ul. Zielonej, oznaczonej jako działka nr 401/6, obręb 0021 (Oksywie), zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00024843/3, (pkt.9),  
10. przy ul. Horyda / Romanowskiego, oznaczonej jako działki nr 1193, 1195, 1194, obręb 0023 (Pogórze), zapisanych w księgach wieczystej KW GD1Y/00111222/1 i KW GD1Y/00040503/6, (pkt.10),  
11. przy ul. Bławatnej, oznaczonej jako działki nr 694 i 693, obręb 0024 (Pustki Cisowskie), zapisanych w księgach wieczystych KW GD1Y/00104506/4 i KW GD1Y/00104513/6, (pkt.11),  
12. przy ul. Kopernika, oznaczonej jako działka nr 1208/15, obręb 0025 (Redłowo), zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00004510/4, (pkt.12),  
13. przy ul. Szczęśliwej, oznaczonej jako działka nr 2493, obręb 0027 (Wielki Kack), zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00001998/7, (pkt.13),  
14. przy ul. Wielkokackiej/Stawnej, oznaczonej jako działki nr 737, 739, obręb 0029 (Witomino - Leśniczówka), zapisanych w księdze wieczystej KW GD1Y/00023741/1, (pkt.14).  
 
 
 
1.    Procedura składania ofert:
a)        Oferta powinna być zredagowana w języku polskim i zawierać dokumenty wymienione w  pkt 2.
b)        Dokumenty stanowiące ofertę powinny być złożone w terminie i miejscu podanym w ogłoszeniu o przetargu w zapieczętowanej kopercie nie posiadającej żadnego znaku identyfikującego oferenta, zatytułowanej: „Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji  Urzędu Miasta Gdyni – przetarg na dzierżawę gruntów gminnych na prowadzenie mobilnych punktów gastronomicznych.”
c)        Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone bez względu na przyczynę opóźnienia.
2.    Oferta powinna zawierać:
a.         imię, nazwisko oferenta, adres e-mail, numer telefonu do kontaktu, jeżeli oferent jest osobą prawną - nazwę i siedzibę firmy, aktualny odpis z rejestru sądowego/ewidencji bądź jego kopię, nie starszy niż wydany na jeden miesiąc przed złożeniem oferty, jeżeli oferent jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej - inny dokument potwierdzający rodzaj i zakres prowadzonej działalności (kopię aktualnej umowę spółki cywilnej, statutu itp.)
b.        2 egzemplarze wydruku (zdjęcia) punktu gastronomicznego w formacie A4 wraz z wraz z podaniem jego wymiarów oraz proponowaną ofertą gastronomiczną.
c.         sposób zagospodarowania terenu, przedstawiony w formie opisowej i graficznej (wizualizacje) oraz na mapie zawierającej granice działek ewidencyjnych - w 2 egzemplarzach. Mapę można pozyskać z portalu mapowego https://nasze.miasto.gdynia.pl/e-uslugi/portal-mapowy.  
d.        wykaz preferowanych lokalizacji, wg kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.
e.         wskazanie proponowanej miesięcznej stawki netto za 1 m², nie niższej niż cena wywoławcza,
f.         powierzchnię planowaną do zagospodarowania, która nie może przekraczać 20 m² oraz nie może wykraczać poza granice obszarów wskazanych na załącznikach graficznych.
g.        wskazanie proponowanego okresu dzierżawy w miesiącach (nie dłużej niż 6 miesięcy),
h.        oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu działalności gastronomicznej, zawierające liczbę lat prowadzenia w/w działalności (nieprzedłożenie oświadczenia nie wpływa na kompletność oferty).
i.          w przypadku prowadzenia przez oferenta działalności gastronomicznej na terenie miasta Gdyni - oświadczenie o prowadzeniu działalności w Gdyni, wraz z podaniem adresu tej działalności (nieprzedłożenie oświadczenia nie wpływa na kompletność oferty).
j.          oświadczenie o nie posiadaniu jakichkolwiek zobowiązań publiczno - prawnych z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne,
k.        w przypadku oferenta będącego osobą fizyczną, osobą prowadzącą działalność gospodarczą, wspólnikiem spółki cywilnej, wspólnikiem spółki jawnej, komplenentariuszem spółki komandytowej, zgodę współmałżonka na wzięcie udziału w przetargu oraz na zawarcie umowy dzierżawy w razie jego wygrania, albo  oświadczenie o nie pozostawaniu w związku małżeńskim lub złożenie dokumentu stwierdzającego istnienie ustroju rozdzielności majątkowej. Powyższe dotyczy również członków Konsorcjum,
l.          w przypadku wykorzystania w zagospodarowaniu pojazdów podlegających rejestracji, kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu (pojazd powinien mieć ważne badania techniczne, oryginał  do wglądu w dniu podpisania umowy) oraz kserokopię ubezpieczenia OC pojazdu aktualnego na okres dzierżawy, (oryginał do wglądu w dniu podpisania umowy),
m.      dowód wpłaty wadium z określeniem lokalizacji, na którą wadium zostało wpłacone,
n.        dokładny adres banku oraz numer konta bankowego, na który zostanie odesłane wadium w wypadku gdyby przetarg nie został rozstrzygnięty na korzyść oferenta,
o.        umocowanie do udziału w przetargu, jeżeli w imieniu oferenta występuje pełnomocnik,
p.        datę sporządzenia oferty.
3.    Oferta winna być podpisana przez oferenta lub osobę przez niego umocowaną do udziału w przetargu.
4.    Złożenie oferty przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu oraz jego akceptacją.
5.    Składającemu ofertę nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów poniesionych na przygotowanie oferty.
 
Wadium w wysokości  w  wysokości  400,00 zł (słownie: czterysta złotych zero groszy)  za każdą lokalizację, płatne przelewem  bankowym na konto w PKO Bank Polski S.A. nr r-ku 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 w terminie do 8 czerwca 2021 roku. Za dochowany termin zapłaty uważa się datę uznania konta Wydzierżawiającego.
Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z materiałami przetargowymi i ich akceptacją.
Oferty przetargowe należy złożyć w Urzędzie Miasta Gdyni w budynku przy Al. Piłsudskiego 52/54 do dnia  11 czerwca  2021 roku do godziny 14.00,  po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (pod numerem tel. 58 668-85-23) terminu (dnia i godziny) złożenia oferty.
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi nie później niż do 18 czerwca 2021r.  
Umowy dzierżawy zostaną zawarte nie później niż od dnia 01 lipca 2021r.
 
Szczegółowe warunki wydzierżawienia nieruchomości oraz tryb przeprowadzenie przetargu zostały określone w materiałach przetargowych, zamieszczonych  na stronie internetowej Urzędu  Miasta www.investgdynia.pl.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Mateusz Baczewski
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Wierzbicka
Data wytworzenia informacji: 11.05.2021
Data udostępnienia informacji: 13.05.2021
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.05.2021 14:43 Aktualizacja treści Aleksandra Wierzbicka
13.05.2021 14:42 Aktualizacja treści Aleksandra Wierzbicka
13.05.2021 14:15 Aktualizacja treści Aleksandra Wierzbicka
13.05.2021 14:12 Zmiana załącznika Aleksandra Wierzbicka
13.05.2021 14:11 Aktualizacja treści Aleksandra Wierzbicka