Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę stanowisk pod stoiska handlowe - sprzedaż choinek w okresie Bożego Narodzenia

OGŁOSZENIE O WYNIKACH  I  PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
na dzierżawę stanowisk handlowych, położonych w Gdyni przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej, ul. Morskiej / ul. Południowej, ul. Chylońskiej / ul. Owsianej, ul. Chwarznieńskiej i ul. Staniszewskiego w celu prowadzenia sprzedaży choinek w okresie Świąt Bożego Narodzenia, który odbył się w dniu 29 listopada 2021r.
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak postąpień.

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU
PREZYDENT MIASTA GDYNI  O G Ł A S Z A   PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA ODDANIE DZIERŻAWĘ STANOWISK
POD LOKALIZACJĘ STOISK HANDLOWYCH W CELU PROWADZENIA SPRZEDAŻY CHOINEK W OKRESIE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA.
 
I.     Oznaczenie nieruchomości.
Przedmiotem przetargu są części działek położone przy ul. Boh. Starówki Warszawskiej, ul. Morskiej/ul. Południowej, ul. Chylońskiej/ul. Owsianej, ul. Chwarznieńskiej i ul. Staniszewskiego w Gdyni. Na nieruchomościach zostały wyznaczone stanowiska przeznaczone do wydzierżawienia w celu prowadzenia sprzedaży choinek w okresie Świąt Bożego Narodzenia.
 
II.     Forma przetargu, warunki dzierżawy, wysokość opłat
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę stanowisk handlowych.
Umowy dzierżawy zostaną zawarte na czas określony od 11.12.2021r. do 24.12.2021r. (tj. 14 dni) z możliwością zawarcia umowy dzierżawy z dłuższym terminem obowiązywania, za stawkę wylicytowaną w przetargu.
Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego wynosi 6,00 zł/m2 stanowiska dziennie.
Do stawki czynszu dzierżawnego, uzyskanej w przetargu, zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23%, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
III.     Informacje dodatkowe.
1.      I przetarg odbędzie się dnia 29 listopada 2021r. o godz. 10.00, w Sali „Morskiej” (bud. II) Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98.
2.    Osoby przystępujące do I przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu, w wys. 300,00 zł za jedno stanowisko, do dnia 25 listopada 2021r., przelewem na konto: Urząd Miasta Gdyni PKO Bank Polski S.A. nr r-ku 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037. Wpłata jednego wadium upoważnia do wydzierżawienia jednego stanowiska.
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na ww. rachunek.
3.    II przetarg odbędzie się dnia 08 grudnia 2021r. o godz. 10:00 w Sali D (bud. III) Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98.
4.      Wykaz stanowisk przeznaczonych do wydzierżawienia w II przetargu zostanie podany do publicznej wiadomości do dnia 03 grudnia 2021r. na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni oraz na stronach www.bip.um.gdynia.pl
oraz www.investgdynia.pl.
5.    Osoby przystępujące do II przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu, w wys. 300,00 zł za jedno stanowisko, do dnia 06 grudnia 2021r., przelewem na konto: Urząd Miasta Gdyni PKO Bank Polski S.A. nr r-ku 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037. Wpłata jednego wadium upoważnia do wydzierżawienia jednego stanowiska.
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na ww. rachunek.
6.    Przed otwarciem przetargów należy przedłożyć komisji przetargowej:
- dowód tożsamości osoby uczestniczącej w przetargu;
- aktualny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej lub aktualny  odpis z właściwego rejestru lub decyzję o wymiarze podatku rolnego za rok bieżący,
- oświadczenie o niezaleganiu z opłatami i/lub podatkami wobec Gminy Miasta Gdyni,
- stosowne pełnomocnictwa.
7.    Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
8.    Osoby przystępujące do przetargów winny zapoznać się z Regulaminem przetargu, który dostępny jest na stronach www.bip.um.gdynia.pl oraz www.investgdynia.pl.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Aleksandra Wierzbicka
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Wierzbicka
Data wytworzenia informacji: 09.11.2021
Data udostępnienia informacji: 10.11.2021
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.11.2021 15:49 Aktualizacja treści Aleksandra Wierzbicka
10.11.2021 12:18 Dodanie informacji Aleksandra Wierzbicka