OGŁOSZENIE O PRZETARGU - STOISKA HANDLOWE W CELU PROWADZENIA SPRZEDAŻY W OKRESIE ŚWIĘTA ZMARŁYCH - DZIERŻAWA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
PREZYDENT MIASTA GDYNI O G Ł A S Z A PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA ODDANIE W DZIERŻAWĘ STANOWISK POD LOKALIZACJĘ STOISK HANDLOWYCH W CELU PROWADZENIA SPRZEDAŻY W OKRESIE ŚWIĘTA ZMARŁYCH.
I. Oznaczenie nieruchomości, powierzchnia i wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego do przetargu.
Przedmiotem przetargu są części n.w. działek położone przy ul. Arciszewskich,
ul. Kościelnej, ul. Witomińskiej w Gdyni podzielone na stanowiska handlowe (wskazane w załącznikach poniżej)
II. Opis nieruchomości i przeznaczenie.
Nieruchomości wymienione w pkt. I znajdują się przy ul. Arciszewskich,
ul. Kościelnej, ul. Witomińskiej w Gdyni. Na nieruchomościach zostały wyznaczone stanowiska przeznaczone do wydzierżawienia w celu prowadzenia sprzedaży
w okresie Święta Zmarłych.
III. Forma przetargu, warunki dzierżawy, wysokość opłat
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę stanowisk handlowych.
Umowy dzierżawy zostaną zawarte na czas określony od 29.10.2022r. do 1.11.2022r. (tj. 4 dni) z możliwością zawarcia umowy dzierżawy z dłuższym terminem obowiązywania, za stawkę wylicytowaną w przetargu.
Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego wynosi 10,00 zł/m2 stanowiska dziennie netto.
Do stawki czynszu dzierżawnego uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23% zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Czynsz dzierżawny uzyskany w przetargu łącznie z podatkiem VAT płatny będzie do dnia 28 października 2022r. na konto: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Dochodów, PKO Bank Polski S.A., nr rachunku 88 1440 1026 0000 0000 0033 5029.
IV. Informacje dodatkowe.
1. I przetarg odbędzie się dnia 1 września 2022r. o godz. 10.00, w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
2. Osoby przystępujące do I przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu, w wys. 300,00 zł za jedno stanowisko, do dnia 29 sierpnia 2022r. na konto: Urząd Miasta Gdyni PKO Bank Polski S.A. nr r-ku 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037. Wpłata jednego wadium upoważnia do wydzierżawienia jednego stanowiska.
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na w/w rachunek. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
3. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości w I przetargu nie przystąpi do zawarcia umowy terminie do dnia 12.09.2022r., zastrzega się możliwość odstąpienia od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Natomiast wylicytowane stanowisko zostanie przeznaczone do wydzierżawienia w II przetargu.
4. II przetarg odbędzie się dnia 22 września 2022r. o godz. 10:00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
5. Wykaz stanowisk przeznaczonych do wydzierżawienia w II przetargu zostanie podany do publicznej wiadomości w dniu 13 września 2022r. na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni oraz na stronach www.bip.um.gdynia.pl
oraz www.investgdynia.pl.
6. Osoby przystępujące do II przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu, w wys. 300,00 zł za jedno stanowisko, do dnia 19 września 2022r. na konto: Urząd Miasta Gdyni PKO Bank Polski S.A. nr r-ku 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037. Wpłata jednego wadium upoważnia do wydzierżawienia jednego stanowiska.
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na w/w rachunek. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
7. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości w II przetargu nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie do dnia 03.10.2022r., zastrzega się możliwość odstąpienia od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
8. Przed otwarciem przetargów należy przedłożyć komisji przetargowej:
- dowód tożsamości osoby uczestniczącej w przetargu;
- aktualny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej lub aktualny  odpis z właściwego rejestru lub decyzję o wymiarze podatku rolnego za rok bieżący,
- oświadczenie o braku zaległości względem Gminy Miasta Gdyni
- stosowne pełnomocnictwa.
9. Uczestnicy przetargu (etap I i II) zobligowani są do zapoznania się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych (RODO), znajdującą się w materiałach przetargowych, udostępnionych na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń UM i stronie internetowej www.investgdynia.pl.
10. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
11. Osoby przystępujące do przetargów winny zapoznać się z Regulaminem przetargu, który dostępny jest na stronach www.bip.um.gdynia.pl
oraz www.investgdynia.pl.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Jolanta Lisiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Jolanta Lisiewicz
Data wytworzenia informacji: 21.07.2022
Data udostępnienia informacji: 21.07.2022
Ostatnia aktualizacja: 21.07.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.07.2022 10:52 Dodanie informacji Jolanta Lisiewicz