OGŁOSZENIE O PRZETARGU - STOISKA HANDLOWE W CELU PROWADZENIA SPRZEDAŻY W OKRESIE ŚWIĘTA ZMARŁYCH - DZIERŻAWA

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU
PREZYDENT MIASTA GDYNI  O G Ł A S Z A   PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA ODDANIE W DZIERŻAWĘ STANOWISK
POD LOKALIZACJĘ STOISK HANDLOWYCH W CELU PROWADZENIA SPRZEDAŻY W OKRESIE ŚWIĘTA ZMARŁYCH.
 
I.     Oznaczenie nieruchomości, powierzchnia i wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego do przetargu.
Przedmiotem przetargu są części n.w. działek położone przy ul. Arciszewskich, ul. Kościelnej, ul. Witomińskiej w Gdyni podzielone na stanowiska handlowe (wskazane w załącznikach poniżej)

II.     Opis nieruchomości i przeznaczenie.
Nieruchomości wymienione w  pkt. I znajdują się przy ul. Arciszewskich,
ul. Kościelnej, ul. Witomińskiej w Gdyni. Na nieruchomościach zostały wyznaczone stanowiska przeznaczone do wydzierżawienia w celu prowadzenia sprzedaży w okresie Święta Zmarłych.
 
III.     Forma przetargu, warunki dzierżawy, wysokość opłat
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę stanowisk handlowych.
Umowy dzierżawy zostaną zawarte na czas określony od 29.10.2021r.
do 1.11.2021r. (tj. 4 dni) z możliwością zawarcia umowy dzierżawy z dłuższym terminem obowiązywania, za stawkę wylicytowaną w przetargu.
Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego wynosi 10,00 zł/m2 stanowiska dziennie.
Do stawki czynszu dzierżawnego uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23% zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Czynsz dzierżawny uzyskany w przetargu łącznie z podatkiem VAT płatny będzie do dnia 29 października 2021r. na konto: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Dochodów, PKO Bank Polski S.A., nr rachunku 88 1440 1026 0000 0000 0033 5029.
 
IV.     Informacje dodatkowe.
1.      I przetarg odbędzie się dnia 4 października 2021r. o godz. 10.00, w auli C Pomorskiego Parku Naukowo-Technologiczny w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98.
2.    Osoby przystępujące do I przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu, w wys. 300,00 zł za jedno stanowisko, do dnia 30 września 2021r. na konto: Urząd Miasta Gdyni PKO Bank Polski S.A. nr r-ku 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037. Wpłata jednego wadium upoważnia do wydzierżawienia jednego stanowiska.
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na w/w rachunek. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
3.    Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości w I przetargu nie przystąpi do zawarcia umowy terminie do dnia 08.10.2021r., zastrzega się możliwość odstąpienia od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Natomiast wylicytowane stanowisko zostanie przeznaczone do wydzierżawienia w II przetargu.
4.    II przetarg odbędzie się dnia 15 października 2021r. o godz. 10:00 w Sali Morskiej Pomorskiego Parku Naukowo-Technologiczny w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98.
5.      Wykaz stanowisk przeznaczonych do wydzierżawienia w II przetargu zostanie podany do publicznej wiadomości w dniu 11 października 2021r. na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni oraz na stronach www.bip.um.gdynia.pl oraz www.investgdynia.pl.
6.    Osoby przystępujące do II przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu, w wys. 300,00 zł za jedno stanowisko, do dnia 13 października 2021r. na konto: Urząd Miasta Gdyni PKO Bank Polski S.A. nr r-ku 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037. Wpłata jednego wadium upoważnia do wydzierżawienia jednego stanowiska.
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na w/w rachunek. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
7.    Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości w II przetargu nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie do dnia 22.10.2021r., zastrzega się możliwość odstąpienia od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
8.    W dniu zawarcia umowy dzierżawy dzierżawca ma obowiązek zgłosić obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości w trybie ustawowym w Wydziale Dochodów Urzędu Miasta Gdyni.
9.    Przed otwarciem przetargów należy przedłożyć komisji przetargowej:
- dowód tożsamości osoby uczestniczącej w przetargu;
- aktualny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej
lub aktualny  odpis z właściwego rejestru lub decyzję o wymiarze podatku rolnego za rok bieżący,
- stosowne pełnomocnictwa.
10.                   Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
11.                   Osoby przystępujące do przetargów winny zapoznać się z Regulaminem przetargu, który dostępny jest na stronach www.bip.um.gdynia.pl oraz www.investgdynia.pl.
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Mateusz Baczewski
Ostatnio zmodyfikował: Mateusz Baczewski
Data wytworzenia informacji: 14.09.2021
Data udostępnienia informacji: 14.09.2021
Ostatnia aktualizacja: 15.09.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.09.2021 12:12 Aktualizacja treści Mateusz Baczewski
14.09.2021 15:53 Aktualizacja treści Mateusz Baczewski